Siirry suoraan sisältöön

Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu (6 op)

Toteutuksen tunnus: HY00EP44-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Sairaanhoitajakoulutus

Opettaja

 • Tuulia Litmanen
 • Anu Muhonen
 • Sari Pölönen

Vastuuopettaja

Anu Muhonen

Ryhmät

 • SHSA22KP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus
 • 05.10.2023 10:00 - 11:30, Ksh-orientaatio: Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito HT00DT97-3021, Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu HY00EP44-3004 ETÄLINKKI: https://bit.ly/3RJEUY8
 • 05.10.2023 12:30 - 14:00, Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito HT00DT97-3021, Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu: Kotisairaanhoito
 • 06.10.2023 08:00 - 09:30, Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito HT00DT97-3021, Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu HY00EP44-3004
 • 11.10.2023 12:45 - 14:15, Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito HT00DT97-3021, Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu HY00EP44-3004
 • 12.10.2023 10:00 - 11:30, Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito HT00DT97-3021, Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu: Kotisairaanhoito VIERAILIJA
 • 12.10.2023 12:15 - 13:45, Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito HT00DT97-3021, Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu HY00EP44-3004
 • 19.10.2023 08:15 - 09:45, Eloisan palliatiivisen keskuksen esittely https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjk2OWJkMjQtZThjYy00ZmM1LTk3MmItMjBjN2VlMzcyYTE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2236c8d6bc-e998-4190-a69f-c13424063463%22%2c%22Oid%22%3a%223c948a5
 • 20.10.2023 12:45 - 14:15, Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito HT00DT97-3021, Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu VIERAILIJAT
 • 01.11.2023 12:45 - 14:15, Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito HT00DT97-3021, Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu HY00EP44-3004
 • 02.11.2023 10:30 - 12:00, Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito HT00DT97-3021, Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu HY00EP44-3004
 • 02.11.2023 13:00 - 14:30, Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito HT00DT97-3021, Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu: kotisairaanhoito
 • 02.11.2023 14:45 - 16:15, Seminaariesitykset / pakollinen läsnäolo / Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito HT00DT97-3021, Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu HY00EP44-3004
 • 09.11.2023 08:15 - 09:45, Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito HT00DT97-3021, Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu: kotisairaanhoito
 • 10.11.2023 12:45 - 14:15, Seminaariesitykset / pakollinen läsnäolo / Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito HT00DT97-3021, Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu HY00EP44-3004
 • 16.11.2023 08:15 - 09:45, Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito HT00DT97-3021, Vastaanottotyö, kotisairaanhoito ja prekliininen harjoittelu: kotisairaanhoito

Tavoitteet

Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa vastaanottotyössä ja kotona toteutettavassa hoitotyössä.
Osaat huomioida asiakkaan / potilaan taustan ja kulttuurin hoitotyössä.
Ymmärrät moniammatillisen yhteistyön merkityksen kokonaishoidossa.
Tunnet asiakkaan/potilaan hoitopolun, ja osaat palveluohjaamisen perusteet.
Ymmärrät yksityisen, julkisen ja 3. sektorin toiminnan osana asiakkaan hoito- ja palveluketjua.
Osaat hyödyntää digitaalisia ratkaisuja vastaanottotyössä ja kotona toteutettavassa hoitotyössä.
Osaat arvioida kiireellistä hoitoa tarvitsevan potilaan hoidon tarpeen.
Vahvistat asiakkaan/potilaan taitoja omahoitoon ja sähköisten palveluiden käyttöön.
Hallitset rokotusosaamisen perusteet ja tunnet kansallisen rokotusohjelman.
Tunnet rokotuksilla ehkäistävien tartuntatautien ehkäisyn, oireet ja hoidon.

Sisältö

Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa vastaanottotyössä ja kotona toteutettavassa hoitotyössä?
Miten huomioit asiakkaan / potilaan taustan ja kulttuurin kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa?
Mitkä ovat eri ammattiryhmien roolit ja vastuut vastaanottotyössä ja kotona toteutettavassa hoitotyössä?
Miten ohjaat asiakasta ja hänen läheisiään tarvittavien palveluiden saamisessa?
Mitä tarkoittaa keskitetty asiakas- ja palveluohjaus?
Mitä tarkoittaa hoito- ja palvelusuunnitelma?
Miten hyödynnät digitaalisia ratkaisuja vastaanottotyössä ja kotona toteutettavassa hoitotyössä?
Miten teet kiireellisen hoidon tarpeen arvioinnin?
Miten toteutat kuntoutumista ja terveyttä edistävää hoitotyötä?
Miten toteutat rokotuksia asianmukaisesti ja turvallisesti?
Mitä rokotuksia kuuluu kansalliseen rokotusohjelmaan?
Miten ohjaat asiakasta/potilasta rokottamiseen liittyvissä asioissa?
Millaisia tartuntatauteja vastaan rokotetaan?

Opiskelumateriaali

Rokotusosaaminen: Moodle alustalla oleva materiaali

Kotisairaanhoito: Ikonen Eija-Riitta: Kehittyvä kotihoito 2015, Hovilainen -Kilpinen ym. 2022. Kotithoidossa toimiminen. Sanoma pro, Oppiportin verkkokurssit. Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa

Vastaanottotyö: Materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa

Yksilölliset oppimisväylät

HUOM.! Kesällä 2023 tästä opintojaksokokonaisuudesta toteutetaan vain rokotusosaamisen perusteet 2op verkko-opiskeluna. Rokotusosaamisen opintojen suorittaminen jatkuu syksyllä -23.

Syksyllä 2023 Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään yhteistyötä työelämäntoimijoiden kanssa

Tentit ja muut määräajat

Rokotusosaaminen perusteet (KESÄ 2023 - jatkuu syksyllä 2023):
Palautettava portfolio joka arvioidaan hyväksytty / täydennettävä / hylätty
Tentti, joka arvioidaan hyväksytty / hylätty
Rokotusosaamisen perusteet kokonaisuus arvioidaan hyväksytty / hylätty
Suoritettava XX.XX mennessä.

Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito: tentti opintojakson viimeisellä viikolla. Numeerinen arviointi (1-5) Xamkin arvioinikriteerien mukaisesti
Kliinisen osaamisen näyttökoe: Hoitotyön osaaminen erilaisissa palveluympäristöissä lukujärjestyksen mukaisesti.
Näyttökoe sisältyy vastaanotto- ja kotisairaanhoidon osuuksien teoriaopintoihin.

Opiskelijan työmäärä

5 op= 135h opiskelijan työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Rokotusosaamisen perusteet: yhteinen aloitusinfo teams:n välityksellä. Kurssin aikana perehdyt itsenäisesti moodle alustalla olevaan materiaaliin, teet oppimistehtäviä, kokoat palautettavan portfolion ja lopuksi teet moodle-tentin.

Oppitunnit toteutetaan lukujärjestyksen mukaisesti. Orientaatiotunneilla (= ensimmäiset tunnit) läsnäolo välttämätön. Lähiopetus/ Teams.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson toteutus:
- luennot
- tehtävät
- tentti
- Kliinisen osaamisen näyttökoe: Hoitotyön osaaminen erilaisissa palveluympäristöissä (pienryhmissä) lukujärjestyksen mukaisesti. Uusinta: kevään -24 ryhmän mukana. Näyttökokeeseen osallistuminen edellyttää, että on osallistunut kaikkiin vastaanotttotyön seminaariesityksiin ja tehnyt verkkokurssit.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Rokotusosaaminen perusteet:
Palautettava portfolio joka arvioidaan hyväksytty / täydennettävä / hylätty
Tentti, joka arvioidaan hyväksytty / hylätty
Rokotusosaamisen perusteet kokonaisuus arvioidaan hyväksytty / hylätty

Vastaanottotyö ja kotisairaanhoito: tentin arviointi asteikolla 1-5. Oppimistehtävien arviointi: hyväksytty / täydennettävä / hylätty
Vastaanottotyö: ryhmätyöt ja seminaariesitykset (läsnäolo 100%), verkkokurssit, arviointi: hyväksytty / täydennettävä / hylätty
Kliinisen osaamisen näyttökoe: Hoitotyön osaaminen erilaisissa palveluympäristöissä: Hyväksytty / hylätty (vertaisarviointi)

Esitietovaatimukset

On suorittanut Hoitotyön ammatilliset perusteet opintokokonaisuuden ja Kliinisen hoitotyön perusharjoittelun. On suorittanut Terveyden edistämisen opintokokonaisuuden. On osallistunut Kliininen hoitotyö I opintokokonaisuuteen.