Siirry suoraan sisältöön

Kliinisen hoitotyön perusteet ja prekliininen harjoittelu (9 op)

Toteutuksen tunnus: HY00EP36-3021

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

9 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Pirjo Oikarinen
 • Teea Lång
 • TerSTYNN5 TerSTYNN5
 • Maria Koski

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Opiskelijaryhmät

 • THMI23KP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus

Koulutusryhmat

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Hoitotyön prosessi
Ymmärrät ammatillisen vastuusi sekä velvollisuutesi ja edistät toiminnallasi potilasturvallisuutta.
Osaat luoda hyvän hoitosuhteen.
Osaat tarkkailla ja arvioida potilaan vointia systemaattisesti.
Hallitset perustiedot ja taidot hoitotyössä tarvittavista keskeisistä diagnostisista tutkimuksista.
Osaat vastata hoidon tarpeeseen hoitotyön toiminnoilla ja kirjata ne rakenteisen mallin mukaisesti.
Osaat toteuttaa kuntoutumista edistävää hoitoa ja toimia ergonomisesti.
Osaat toteuttaa turvallisen lääkehoidon periaatteita lääkehoidossa.
Hallitset kivun tarkkailun ja arvioinnin keskeiset periaatteet.
Osaat raportoida ISBAR-protokollan mukaisesti.
Hallitset peruselvytyksen ja maallikko-defibrillaattorin käytön perusteet.
Osaat kohdata ja hoitaa kuolevaa potilasta ja tukea hänen läheisiään.
Tunnistat lähestyvän kuoleman merkit ja osaat vainajan laiton.

Aseptinen toiminta
Hallitset aseptiikan ja infektioiden torjunnan periaatteet.
Tiedät infektioiden aiheuttamat haitat yksilötasolla.
Tiedät infektioiden aiheuttamat taloudelliset vaikutukset yhteiskunnallisesti.

Sisältö

Hoitotyön prosessi
Miten huomioit työssäsi hoitotyön arvot ja eettiset periaatteet?
Miten kollegiaalisuus ja tiimityöskentely edesauttavat potilaan hoitotyötä?
Miten luot hyvän hoitosuhteen?
Miten hyödynnät ABCDE-protokollaa potilaan voinnin arvioinnissa?
Miten käytät NEWS-kriteereitä peruselintoimintojen häiriöiden varhaisessa tunnistamisessa?
Miten raportoit ISBAR-protokollan mukaan?
Miten toteutat hoitotyön tarpeen määritystä, hoitotyön diagnosointia, hoitotyön suunnittelua, toteutusta ja tulosten arviointia?
Mitkä ovat keskeisten perushoitoon ja hoitotoimiin liittyvät teoreettiset perusteet?
Mitkä ovat keskeisten diagnostisten tutkimusten teoreettiset perusteet?
Mitä ovat kivun tarkkailun ja arvioinnin keskeiset menetelmät?
Mitkä ovat peruselvytyksen ja maallikko-defibrillaattorin käytön teoreettiset perusteet?
Miten kohtaat kuolevan potilaan ja hänen läheisensä?
Miten toteutat kuolevan potilaan hoitotyötä ja vainajan laiton?

Aseptinen toiminta
Mitkä ovat infektiotautien syntymekanismit, kehon puolustusjärjestelmä ja infektiotautien ehkäisykeinot?
Mitkä ovat aseptisen työskentelyn periaatteet, tavanomaiset varotoimet ja varotoimiluokat?
Mitä ovat aseptisen työskentelyn periaatteet, tavanomaiset varotoimet ja varotoimiluokat?
Mitä ovat infektioiden aiheuttamat haitat ja kustannukset yksilö- ja yhteiskuntatasolla?

Opiskelumateriaali

Rautava-Nurmi, H. Westergård,A. Henttonen, T. Ojala, M. & Vuorinen, S. 2020 tai vanhempi painos käy. Hoitotyön taidot ja toiminnot. Helsinki: Sanoma Pro Oy
Muu jaettava kirjallinen materiaali tunnilla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssilla voidaan toteuttaa työelämän yhteistyössä mahdollisia vierailuja sovitusti.

Tentit ja muut määräajat

Opiskelijalla on
-oikeus uusia hylätty opintojakso kahdesti, jos opiskelijalla on suorituksia kyseiseltä opintojaksolta tai ellei toteutuskuvauksessa ole toisin todettu.

-oikeus korottaa hyväksytyn opintojakson arvosanaa kerran, jos opintojakson suoritus on arvioitu pelkästään tentin/ kirjallisen tehtävän perusteella

-koko opintojakson uusinta- ja korotusmahdollisuus järjestetään vuoden kuluessa opintojakson toteutuksessa ilmoitetusta aloitusajankohdasta

-mikäli opintojakso jää kesken kahden uusintakerran jälkeenkin, opiskelijan on ilmoittauduttava uudelle vastaavalle toteutukselle, kun opintojakso seuraavan kerran toteutetaan

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on seuraavanlainen: 1 opintopiste =27 tuntia
Teoriaosuuden kokonaisopintopistemäärä on 5 op=135 tuntia (opiskelijan kokonaistyömäärä tunneissa)

Toteutuksen osien kuvaus

Toteutus sisältää teoriaosuuden ja laboroinnit.
Opiskelija osoittaa osaamisensa erikseen ilmoitettavina näyttöpäivinä kurssin lopussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Teoriaosuus arvioidaan asteikolla 1-5
Laboroinnit arvioidaan asteikolla Hyväksytty-Hylätty