Siirry suoraan sisältöön

Lääkehoito (5 op)

Toteutuksen tunnus: HT00EK67-3031

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 29.11.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4.5 op

Toteutustapa

10 % Lähiopetus, 90 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Susanna Suvimaa
 • Sirpa Gardemeister

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • THMI24KM
  Terveydenhoitaja, monimuotototeutus

Pienryhmät

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3
 • 15.01.2024 12:00 - 13:30, Info: Lääkehoito HT00EK67-3031
 • 01.02.2024 09:00 - 10:30, Lääkelaskupaja: Lääkehoito HT00EK67-3031
 • 12.02.2024 10:00 - 11:30, Lääkelaskupaja: Lääkehoito HT00EK67-3031
 • 19.02.2024 10:00 - 11:30, Osio 1: Lääkehoito HT00EK67-3031
 • 19.02.2024 12:15 - 14:00, Osio 1: Lääkehoito HT00EK67-3031
 • 02.09.2024 10:30 - 12:30, Lääkehoito HT00EK67-3031
 • 09.09.2024 08:45 - 11:45, Harjoitustunnit: Lääkehoito HT00EK67-3031
 • 16.09.2024 08:30 - 11:30, Harjoitustunnit: Lääkehoito HT00EK67-3031
 • 23.09.2024 09:30 - 12:30, Harjoitustunnit: Lääkehoito HT00EK67-3031
 • 23.09.2024 13:30 - 15:00, Lääkehoito HT00EK67-3031
 • 07.10.2024 14:30 - 16:00, Lääkehoito HT00EK67-3031

Tavoitteet

Hallitset lääkehoitoon liittyvän lainsäädännön, informaatio-ohjauksen ja prosessin.

Osaat soveltaa tietoja anatomiasta ja fysiologiasta, patofysiologiasta, soveltavasta farmakologiasta sekä lääkehoidon toteuttamisesta suunnitellessasi, toteuttaessasi ja arvioidessasi turvallista lääkehoitoa erilaisten asiakas- /potilasryhmien ja sairauksien hoidossa.

Tunnistat lääkkeiden yleisimmät yhteis- ja haittavaikutukset.

Tiedät lääkeaineiden keskeiset vaikutusmekanismit ja vaiheet elimistössä (farmakokinetiikka ja farmakodynamiikka).

Osaat toteuttaa lääkelaskentaa turvallisesti.

Osaat käyttää lääkehoidossa tarvittavia välineitä tarkoituksenmukaisesti, turvallisesti, taloudellisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti.

Osaat nestehoidon perusteet.

Sisältö

Mitkä lait ja säädökset ohjaavat lääkehoitoa?

Mitä toimintayksikön lääkehoidon toteuttamista ohjaava lääkehoitosuunnitelma sisältää?

Mitkä ovat farmakologian perusteet (farmakokinetiikka, farmakodynamiikka ja toksikologia)?

Mitkä ovat lääkkeiden terapeuttiset, haitta- ja yhteisvaikutukset sekä yhteisvaikutusmekanismit?

Mitkä ovat tavallisimmat lääkeaineryhmät ja niiden käyttöalueet, vaikutusmekanismit ja antotavat?

Miten toteutat lääkehoitoa eri antoreittejä käyttäen?

Miten käytät lääkkeiden käyttökuntoon saattamisessa ja annostelussa tarvittavia välineitä? (ruiskut, neulat, sekoituskanyylit, infuusioletkustot ja infuusioautomaatit)

Mitä pitää huomioida potilaan lääkehoidon ohjauksessa?

Miten toteutetaan lääkehoidon vaikutusten seuranta, kirjaaminen, lääkehoidon tarkistus ja arviointi?

Mitkä ovat sairaanhoitajan rooli, tehtävät ja vastuu lääkehoidossa?

Miten lääkehoitoteknologiaa hyödynnetään?

Miten hallitset lääkelaskennan eri osa-alueet?

Miten suunnittelet ja toteutat nestehoitoa?

Opiskelumateriaali

AMK-tason lääkehoidon oppikirja, esim.: Saano Susanna, Taam-Ukkonen Minna, 2018 tai uudempi, Lääkehoidon käsikirja, Sanomapro
+ Learnissa tarjottu materiaali
+ AMK-tason lääkelaskukirja

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelusi rytmittyvät itsenäisten oppimistehtävien ja lukujärjestyksen mukaisilla etä- tai kontaktiopetustunneilla tehtävien harjoitteiden mukaan. Teoria opiskellaan verkossa Learnissa tarjolla olevien luentonauhoitteiden ja oppimateriaalin avulla. Kontaktitunneilla (voivat olla Teamsin välityksellä) harjoitellaan laskuja, ja tehdään lääkehoitoon liittyviä harjoitteita.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolta saat hyvän pohjan osallistua työnantajan järjestämiin lääkehoidon osaamisen testauksiin (LOVE), ja työelämässä lääkehoidon tehtävien turvalliseen toteuttamiseen.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson molempiin osioihin sisältyy tentti sekä teoriasta että lääkelaskuista. Hylätyn tenttisuorituksen voi uusia kaksi kertaa erikseen ilmoitettuina päivinä Exam-järjestelmässä. Lääkehoidon harjoitustunnit tulee suorittaa opintojakson voimassoloaikana.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on yhteensä 135 tuntia, joka jakaantuu itsenäiseen opiskeluun ja kontaktiopiskeluun kahdella lukukaudella.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu kahdesta erillisestä lääkehoidon osiosta (3 op ja 2 op) eri lukukausilla. Molemmissa osuuksissa on oma opettaja. Osioihin sisältyy itsenäistä työskentelyä, kontaktiopetusta ja harjoituksia.

Lisätietoja opiskelijoille

Ole läsnä opintojen alussa infotunnilla opintojakson suorittaaksesi.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti toimii numeraalisen arvosanan perusteena molemmissa osuuksissa, lisäksi oltava suoritettuna oppimistehtävät/välitentit Learnissa ja osallistuttava aktiivisesti kontaktituntien harjoitteisiin.