Siirry suoraan sisältöön

TutkimusmenetelmätLaajuus (5 op)

Tunnus: LT00DT60

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi
 • englanti

Osaamistavoitteet

Osaat valita tutkimusongelman ratkaisemiseen sopivan tiedonhankinnan menetelmän ja perustella valintasi. Osaat hankkia ja analysoida tietoa käyttäen tarkoitukseen soveltuvia määrällisiä ja laadullisia menetelmiä. Osaat arvioida tutkimuksen luotettavuutta. Osaat laatia tutkimusraportin.

Sisältö

Miten tutkimusprosessi etenee? Miten määrällistä ja laadullista tutkimusaineistoa analysoidaan? Miten toiminnallinen tutkimus toteutetaan? Miten arvioit tutkimuksen luotettavuutta? Miten raportoit tutkimuksen?

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (5 op) tai vastaavat tiedot

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Opinnäytetyö.

Ilmoittautumisaika

14.03.2023 - 15.06.2023

Ajoitus

02.05.2023 - 31.08.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Heli Kesämaa
 • Tommi Salmela
Vastuuhenkilö

Heli Kesämaa

Opiskelijaryhmät
 • LTMI20SVA
  Liiketalous, verkkototeutus
 • LTMI20SM
  Liiketalous, monimuoto
 • LTMI20SVB
  Liiketalous, verkkototeutus
 • LTMI21SM
  Liiketalous, monimuoto
 • LTMI21SVA
  Liiketalous, verkkototeutus
 • LTMI21SVB
  Liiketalous, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat valita tutkimusongelman ratkaisemiseen sopivan tiedonhankinnan menetelmän ja perustella valintasi. Osaat hankkia ja analysoida tietoa käyttäen tarkoitukseen soveltuvia määrällisiä ja laadullisia menetelmiä. Osaat arvioida tutkimuksen luotettavuutta. Osaat laatia tutkimusraportin.

Sisältö

Miten tutkimusprosessi etenee? Miten määrällistä ja laadullista tutkimusaineistoa analysoidaan? Miten toiminnallinen tutkimus toteutetaan? Miten arvioit tutkimuksen luotettavuutta? Miten raportoit tutkimuksen?

Opiskelumateriaali

Laadulliset menetelmät osio 2,5 op: Luentotallenteet verkossa + kirjallisuus

Opiskelija hankkii kirjalliseen tehtävään lähdeaineistoksi vähintään kolme laadullisen tutkimuksen menetelmäopasta. E-kirjat ovat sallittuja, muita verkkolähteitä ei hyväksytä.

Esimerkkejä kirjallisuudesta:
Kananen, J. 2014. Laadullinen tutkimus opinnäytetyönä: Miten kirjoitan kvalitatiivisen opinnäytetyön vaihe vaiheelta. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Uudistettu laitos. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.
Vilkka, Hanna, 2015. Tutki ja kehitä. Juva: PS-Kustannus.
Puusa, A., Juuti, P. & Aaltio, I. 2020. Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät. [Helsinki]: Gaudeamus.

Määrälliset menetelmät osio 2,5 op: Luentotallenteet verkossa ja taustalukemistona Heikkillä, Tarja, 2014.Tilastollinen tutkimus, Edita Publishing Oy (saatavana myös e-kirjana).

Yksilölliset oppimisväylät

Tämän opintojakson voit suorittaa siinä vaiheessa, kun olet suorittanut Tutkimus- ja kehittämistyö 5 op -opintojakson, ja mielellään ennen kuin opinnäytetyön aloittaminen alkaa olla ajankohtaista.

Opintojakso toteutetaan ns. non-stop -periaatteella ja sille voi ilmoittautua myös opintojakson käynnistyttyä.

Opintojakso koostuu kahdesta osa-alueesta, jotka arvioidaan erikseen: laadulliset menetelmät 2,5 op ja määrälliset menetelmät 2,5 op.

Lopullinen arvosana määräytyy osioista saatujen arvosanojen keskiarvona, ja jotta se voidaan määrittää, kummastakin osa-alueesta on saatava vähintään arvosana 1. Mikäli keskiarvoksi tulee esimerkiksi 3½, se pyöristetään ylöspäin eli tämän esimerkin tapauksessa arvosanaksi tulisi 4. Voit suorittaa osa-alueet joko samanaikaisesti tai peräkkäin.

Tentit ja tehtävät voit suorittaa oman aikataulun mukaan, mutta ne tehdään annetussa järjestyksessä. Opintojakson suorittamiseen on hyvä varata noin 8 viikkoa. Tämä toteutus on voimassa 2.5.-31.8.2023.

Huomaa, että opettajien vapaajaksojen aikana ei anneta ohjausta, eikä tehdä arviointeja.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson tehtävät liittyvät opinnäytetyöhön.

Tentit ja muut määräajat

Tämän opintojakson tehtävät pitää olla suoritettuna 31.8.2023 mennessä.

Laadullisten menetelmien osio 2,5 op: luentojen kertaustenttejä + haastattelutehtävä, joka arvioidaan. Arviointeja tehdään noin kerran kuukaudessa.

Määrällisten menetelmien osio 2,5 op: Tehtäväpaketti, joka sisältää kysymyksiä ja tehtäviä kaikista opintojakson aihealueista. Arviointeja tehdään noin kerran kuukaudessa.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso 5 op = yhteensä noin 130 tuntia.
- josta laadulliset menetelmät noin 65 tuntia
- määrälliset/ tilastolliset menetelmät noin 65 tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso on opinnäytetyön tekemisen kannalta erittäin tärkeä, ja siitä saa parhaimman hyödyn, kun sen suorittaa hyvissä ajoin opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa.

Opettajat:
- 2,5 op laadullinen tutkimus, opettaja Heli Kesämaa, heli.kesamaa@xamk.fi.
- 2,5 op määrällinen tutkimus, opettaja Tommi Salmela, tommi.salmela@xamk.fi.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson Learn-alusta avautuu automaattisesti 2.5.2023, kun ilmoittautuminen on hyväksytty.

Opintojakso toteutetaan ns. non-stop -periaatteella, joten sille voi ilmoittautua myös opintojakson käynnistyttyä. Jos ilmoittaudut muulloin kuin ilmoittautumisaikoina, pyydä opiskelijapalveluneuvoja Sanna Haapiaista, sanna.haapiainen@xamk.fi, liittämään sinut opintojaksolle mukaan.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (5 op) tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 09.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Atte Reijonen
 • Nina Hartikainen
Vastuuhenkilö

Atte Reijonen

Opiskelijaryhmät
 • LTKV20SP2
  Liiketalous, päivätoteutus (taloushallinto)
 • LTKV20SP3
  Liiketalous, päivätoteutus (myynti ja markkinointi)
 • LTKV20SP1
  Liiketalous, päivätoteutus (julkishallinto ja juridiikka)

Tavoitteet

Osaat valita tutkimusongelman ratkaisemiseen sopivan tiedonhankinnan menetelmän ja perustella valintasi. Osaat hankkia ja analysoida tietoa käyttäen tarkoitukseen soveltuvia määrällisiä ja laadullisia menetelmiä. Osaat arvioida tutkimuksen luotettavuutta. Osaat laatia tutkimusraportin.

Sisältö

Miten tutkimusprosessi etenee? Miten määrällistä ja laadullista tutkimusaineistoa analysoidaan? Miten toiminnallinen tutkimus toteutetaan? Miten arvioit tutkimuksen luotettavuutta? Miten raportoit tutkimuksen?

Opiskelumateriaali

Opettajan määrittämä materiaali. Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei TKItä tai työelmäyhteyttä.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kukin opettaja arvioi oman osuutensa. Kokonaisarvosana muodostuu näistä osasuorituksista.

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (5 op) tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 10.03.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Heli Kesämaa
 • Tommi Salmela
Vastuuhenkilö

Heli Kesämaa

Opiskelijaryhmät
 • LTMI20SVA
  Liiketalous, verkkototeutus
 • LTMI20SM
  Liiketalous, monimuoto
 • LTMI20SVB
  Liiketalous, verkkototeutus
 • LTMI21SM
  Liiketalous, monimuoto
 • LTMI21SVA
  Liiketalous, verkkototeutus
 • LTMI21SVB
  Liiketalous, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat valita tutkimusongelman ratkaisemiseen sopivan tiedonhankinnan menetelmän ja perustella valintasi. Osaat hankkia ja analysoida tietoa käyttäen tarkoitukseen soveltuvia määrällisiä ja laadullisia menetelmiä. Osaat arvioida tutkimuksen luotettavuutta. Osaat laatia tutkimusraportin.

Sisältö

Miten tutkimusprosessi etenee? Miten määrällistä ja laadullista tutkimusaineistoa analysoidaan? Miten toiminnallinen tutkimus toteutetaan? Miten arvioit tutkimuksen luotettavuutta? Miten raportoit tutkimuksen?

Opiskelumateriaali

Laadulliset menetelmät osio 2,5 op: Luentotallenteet verkossa + kirjallisuus

Opiskelija hankkii kirjalliseen tehtävään lähdeaineistoksi vähintään kolme laadullisen tutkimuksen menetelmäopasta. E-kirjat ovat sallittuja, muita verkkolähteitä ei hyväksytä.

Esimerkkejä kirjallisuudesta:
Kananen, J. 2014. Laadullinen tutkimus opinnäytetyönä: Miten kirjoitan kvalitatiivisen opinnäytetyön vaihe vaiheelta. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Uudistettu laitos. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.
Vilkka, Hanna, 2015. Tutki ja kehitä. Juva: PS-Kustannus.
Puusa, A., Juuti, P. & Aaltio, I. 2020. Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät. [Helsinki]: Gaudeamus.

Määrälliset menetelmät osio 2,5 op: Luentotallenteet verkossa ja taustalukemistona Heikkillä, Tarja, 2014.Tilastollinen tutkimus, Edita Publishing Oy (saatavana myös e-kirjana).

Yksilölliset oppimisväylät

Tämän opintojakson voit suorittaa siinä vaiheessa, kun olet suorittanut Tutkimus- ja kehittämistyö 5 op -opintojakson, ja mielellään ennen kuin opinnäytetyön aloittaminen alkaa olla ajankohtaista.

Opintojakso toteutetaan ns. non-stop -periaatteella ja sille voi ilmoittautua myös opintojakson käynnistyttyä.

Opintojakso koostuu kahdesta osa-alueesta, jotka arvioidaan erikseen: laadulliset menetelmät 2,5 op ja määrälliset menetelmät 2,5 op.

Lopullinen arvosana määräytyy osioista saatujen arvosanojen keskiarvona, ja jotta se voidaan määrittää, kummastakin osa-alueesta on saatava vähintään arvosana 1. Mikäli keskiarvoksi tulee esimerkiksi 3½, se pyöristetään ylöspäin eli tämän esimerkin tapauksessa arvosanaksi tulisi 4. Voit suorittaa osa-alueet joko samanaikaisesti tai peräkkäin.

Tentit ja tehtävät voit suorittaa oman aikataulun mukaan, mutta ne tehdään annetussa järjestyksessä. Opintojakson suorittamiseen on hyvä varata noin 8 viikkoa. Tämä toteutus on voimassa 6.1.-30.4.2023.

Huomaa, että opettajien vapaajaksojen aikana ei anneta ohjausta, eikä tehdä arviointeja.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson tehtävät liittyvät opinnäytetyöhön.

Tentit ja muut määräajat

Tämän opintojakson tehtävät pitää olla suoritettuna 30.4.2023 mennessä.

Laadullisten menetelmien osio 2,5 op: luentojen kertaustenttejä + haastattelutehtävä, joka arvioidaan. Arviointeja tehdään noin kerran kuukaudessa.

Määrällisten menetelmien osio 2,5 op: Tehtäväpaketti, joka sisältää kysymyksiä ja tehtäviä kaikista opintojakson aihealueista. Arviointeja tehdään noin kerran kuukaudessa.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso 5 op = yhteensä noin 130 tuntia.
- josta laadulliset menetelmät noin 65 tuntia
- määrälliset/ tilastolliset menetelmät noin 65 tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso on opinnäytetyön tekemisen kannalta erittäin tärkeä, ja siitä saa parhaimman hyödyn, kun sen suorittaa hyvissä ajoin opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa.

Opettajat:
- 2,5 op laadullinen tutkimus, opettaja Heli Kesämaa, heli.kesamaa@xamk.fi.
- 2,5 op määrällinen tutkimus, opettaja Tommi Salmela, tommi.salmela@xamk.fi.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson Learn-alusta avautuu automaattisesti 6.1.2023, kun ilmoittautuminen on hyväksytty.

Opintojakso toteutetaan ns. non-stop -periaatteella, joten sille voi ilmoittautua myös opintojakson käynnistyttyä. Jos ilmoittaudut muulloin kuin ilmoittautumisaikoina, pyydä opiskelijapalveluneuvoja Sanna Haapiaista, sanna.haapiainen@xamk.fi, liittämään sinut opintojaksolle mukaan.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (5 op) tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Degree Programme in Wellbeing Management
Opettaja
 • Tommi Salmela
 • Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala
Opiskelijaryhmät
 • TUSA20SP
  Tradenomikoulutus, turvallisuusala

Tavoitteet

Osaat valita tutkimusongelman ratkaisemiseen sopivan tiedonhankinnan menetelmän ja perustella valintasi. Osaat hankkia ja analysoida tietoa käyttäen tarkoitukseen soveltuvia määrällisiä ja laadullisia menetelmiä. Osaat arvioida tutkimuksen luotettavuutta. Osaat laatia tutkimusraportin.

Sisältö

Miten tutkimusprosessi etenee? Miten määrällistä ja laadullista tutkimusaineistoa analysoidaan? Miten toiminnallinen tutkimus toteutetaan? Miten arvioit tutkimuksen luotettavuutta? Miten raportoit tutkimuksen?

Opiskelumateriaali

Laadulliset menetelmät osio 2,5 op: Luennot, mahdolliset tallenteet Learnissa + kirjallisuus.

Opiskelija hankkii kirjalliseen tehtävään lähdeaineistoksi vähintään kolme laadullisen tutkimuksen menetelmäopasta. E-kirjat ovat sallittuja, muita verkkolähteitä ei hyväksytä.

Esimerkkejä kirjallisuudesta:
Kananen, J. 2014. Laadullinen tutkimus opinnäytetyönä: Miten kirjoitan kvalitatiivisen opinnäytetyön vaihe vaiheelta. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Uudistettu laitos. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.
Vilkka, H. 2021, 5. päivitetty painos. Tutki ja kehitä. Juva: PS-Kustannus.
Puusa, A., Juuti, P. & Aaltio, I. 2020. Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät. [Helsinki]: Gaudeamus.

Määrälliset menetelmät osio 2,5 op: Luennot, tallenteet Learnissa ja taustalukemistona Heikkillä, Tarja, 2014.Tilastollinen tutkimus, Edita Publishing Oy (saatavana myös e-kirjana).

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso koostuu kahdesta osa-alueesta, jotka arvioidaan erikseen: laadulliset menetelmät 2,5 op ja määrälliset menetelmät 2,5 op. Molemmissa on erilliset Learn-alustat.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla työstetään oman opinnäytetyön empiirisen aineiston hankinnan menetelmiä, aineiston hankintaa ja analyysia.

Tentit ja muut määräajat

Laadullisten menetelmien osio 2,5 op: Teamsissä luennot ja keskustelut sekä Teams-tapaamisten välillä tehtäviä Learn-alustalla + haastattelutehtävä, joka arvioidaan.

Määrällisten menetelmien osio 2,5 op: Tehtäväpaketti, joka sisältää kysymyksiä ja tehtäviä kaikista opintojakson aihealueista.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso 5 op = yhteensä noin 130 tuntia.
- josta laadulliset menetelmät noin 65 tuntia
- määrälliset menetelmät noin 65 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on opinnäytetyön tekemisen kannalta erittäin tärkeä, ja siitä saa parhaimman hyödyn, kun se on suoritettuna viimeistään hieman ennen oman opinnäytetyöprosessin aloittamista.

Opettajat:
- 2,5 op laadullinen tutkimus (oma Learn-alusta), opettaja Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala, marja-liisa.neuvonen-rauhala@xamk.fi.
- 2,5 op määrällinen tutkimus (oma Learn-alusta), opettaja Tommi Salmela, tommi.salmela@xamk.fi.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lopullinen arvosana laadullisten ja määrällisten menetelmien osa-alueista saatujen arvosanojen keskiarvona, ja jotta se voidaan määrittää, kummastakin osiosta on saatava vähintään arvosana 1. Mikäli keskiarvoksi tulee esimerkiksi 3½, se pyöristetään ylöspäin eli tämän esimerkin tapauksessa arvosanaksi tulisi 4.

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (5 op) tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 17.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Atte Reijonen
 • Nina Hartikainen
Vastuuhenkilö

Atte Reijonen

Opiskelijaryhmät
 • LTKV20KM2
  Liiketalous, monimuoto (taloushallinto)
 • LTKV20KM1
  Liiketalous, monimuoto (juridiikka)
 • LTKV20KM5
  Liiketalous, monimuoto (myynti ja markkinointi)
 • LTKV20KM3
  Liiketalous, monimuoto (digitaalinen liiketoiminta)

Tavoitteet

Osaat valita tutkimusongelman ratkaisemiseen sopivan tiedonhankinnan menetelmän ja perustella valintasi. Osaat hankkia ja analysoida tietoa käyttäen tarkoitukseen soveltuvia määrällisiä ja laadullisia menetelmiä. Osaat arvioida tutkimuksen luotettavuutta. Osaat laatia tutkimusraportin.

Sisältö

Miten tutkimusprosessi etenee? Miten määrällistä ja laadullista tutkimusaineistoa analysoidaan? Miten toiminnallinen tutkimus toteutetaan? Miten arvioit tutkimuksen luotettavuutta? Miten raportoit tutkimuksen?

Opiskelumateriaali

Opettajan määrittämä materiaali. Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkkototeutus

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei TKItä tai työelämäyhteyttä

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kukin opettaja arvioi oman osuutensa. Kokonaisarvosana muodostuu näistä osasuorituksista.

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (5 op) tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 17.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Atte Reijonen
 • Nina Hartikainen
Vastuuhenkilö

Atte Reijonen

Opiskelijaryhmät
 • LTKV20KM2
  Liiketalous, monimuoto (taloushallinto)
 • LTKV20KM1
  Liiketalous, monimuoto (juridiikka)
 • LTKV20KM5
  Liiketalous, monimuoto (myynti ja markkinointi)
 • LTKV20KM3
  Liiketalous, monimuoto (digitaalinen liiketoiminta)

Tavoitteet

Osaat valita tutkimusongelman ratkaisemiseen sopivan tiedonhankinnan menetelmän ja perustella valintasi. Osaat hankkia ja analysoida tietoa käyttäen tarkoitukseen soveltuvia määrällisiä ja laadullisia menetelmiä. Osaat arvioida tutkimuksen luotettavuutta. Osaat laatia tutkimusraportin.

Sisältö

Miten tutkimusprosessi etenee? Miten määrällistä ja laadullista tutkimusaineistoa analysoidaan? Miten toiminnallinen tutkimus toteutetaan? Miten arvioit tutkimuksen luotettavuutta? Miten raportoit tutkimuksen?

Opiskelumateriaali

Opettajan määrittämä materiaali. Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkkototeutus

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei TKItä tai työelämäyhteyttä

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kukin opettaja arvioi oman osuutensa. Kokonaisarvosana muodostuu näistä osasuorituksista.

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (5 op) tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 17.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Atte Reijonen
 • Nina Hartikainen
Vastuuhenkilö

Atte Reijonen

Opiskelijaryhmät
 • LTKV20KM2
  Liiketalous, monimuoto (taloushallinto)
 • LTKV20KM1
  Liiketalous, monimuoto (juridiikka)
 • LTKV20KM5
  Liiketalous, monimuoto (myynti ja markkinointi)
 • LTKV20KM3
  Liiketalous, monimuoto (digitaalinen liiketoiminta)

Tavoitteet

Osaat valita tutkimusongelman ratkaisemiseen sopivan tiedonhankinnan menetelmän ja perustella valintasi. Osaat hankkia ja analysoida tietoa käyttäen tarkoitukseen soveltuvia määrällisiä ja laadullisia menetelmiä. Osaat arvioida tutkimuksen luotettavuutta. Osaat laatia tutkimusraportin.

Sisältö

Miten tutkimusprosessi etenee? Miten määrällistä ja laadullista tutkimusaineistoa analysoidaan? Miten toiminnallinen tutkimus toteutetaan? Miten arvioit tutkimuksen luotettavuutta? Miten raportoit tutkimuksen?

Opiskelumateriaali

Opettajan määrittämä materiaali. Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei TKItä tai työelmäyhteyttä.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 tuntia

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kukin opettaja arvioi oman osuutensa. Kokonaisarvosana muodostuu näistä osasuorituksista.

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (5 op) tai vastaavat tiedot