Siirry suoraan sisältöön

Lasten- ja nuorten hoitotyö (5 op)

Toteutuksen tunnus: HT00DT96-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Sairaanhoitajakoulutus

Opettaja

  • Katja Villikka

Vastuuhenkilö

Katja Villikka

Opiskelijaryhmät

  • SHKT20SM
    Sairaanhoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Ymmärrät lapsen ja nuoren normaalin kasvun ja kehityksen
Osaat soveltaa tietojasi keskeisimmistä lasten ja nuorten sairauksista toteuttaessasi hoitotyötä.
Osaat huomioida ja tukea perhettä osana lapsen ja nuoren hoitoa.
Tunnet lasten ja nuorten erityispiirteet ja osaat soveltaa tietoa hoitotyössä.
Osaat soveltaa tietojasi anatomiasta ja fysiologiasta, patofysiologiasta, soveltavasta farmakologiasta sekä lääkehoidon toteuttamisesta lapsen ja nuoren hoidossa.
Tunnet tavallisimmat kehitysvammat.
Osaat soveltaa tietojasi keskeisistä kehitysvammoista toteuttaessasi kehitysvammaisen henkilön hoitotyötä.
Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten hoitotyössä.
Tunnet lasten ja nuorten syövät ja niiden hoitotyön sekä palliatiivisen hoidon periaatteet

Sisältö

Miten etenee lapsen ja nuoren normaali kasvu ja kehitys?
Mitkä ovat keskeisimmät lasten ja nuorten sairaudet?
Kuinka huomioin ja tuen perhettä lapsen ja nuoren hoitotyössä?
Mitkä ovat lasten ja nuorten hoitotyössä käytettävät hoitotyön auttamismenetelmät?
Miten hoidat tervettä ja sairasta lasta tai nuorta?
Miten toteutat turvallista lasten ja nuorten lääke- ja nestehoitoa?
Mitkä ovat tavallisimmat kehitysvammat ja vammaishoitotyössä käytettävät menetelmät?
Miten tuet kehitysvammaisen toimintakykyä?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten hoitotyössä?
Mitkä ovat lasten ja nuorten syövät ja niiden hoitotyön sekä palliatiivisen hoidon periaatteet?

Opiskelumateriaali

Kehityspsykologia: Tony Dunderfelt: Elämänkaari psykologia. WSOYpro. sivut 57-97 ja Mannerheimin lastensuojelu liiton nettisuvut: http://www.mll.fi/vanhempainnetti/tietokulma/kasvu_ja_kehitys/ ja Storvik-Sydänmaa S., Talvensaari, H., Kaisvuo T. & Uotila, N. (2012) Lapsen ja nuoren hoitotyö. SanomaPro. Sivut:10-80.

Lasten ja nuorten sairaanhoito: Storvik-Sydänmaa S., Talvensaari, H., Kaisvuo T. & Uotila, N. (2012 tai uudempi painos) Lapsen ja nuoren hoitotyö. SanomaPro. Sivut: 81-88, 96-122, 130-164, 167-188, 199-214, 252-276, 288-293 ja 304-330 sekä 343-357.

Ja tunnilla jaettu muu materiaali sekä Learnissa oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä:
Lähiopetus: 62 lähituntia työjärjestyksen mukaisesti kehityspsykologiasta, lasten ja nuorten sairaanhoidosta sekä vammaistyöstä sekä 68 tuntia itsenäistä opiskelua. Kipuseminaari ja näyttökokeet suoritetaan lähiopetuksena työjärjestyksen mukaisesti.

Opintoja nopeuttava väylä:
Teoriaopinnot voit suorittaa myös kirjatentteinä (kehityspsykologia ja lasten ja nuorten sairaanhoito+vammaistyö), mutta osallistuminen tähän opintojaksoon edellyttää, että sinulla on opetussuunnitelman mukaisesti suoritettuna hoitotyön perusopinnot ja sisätautien, kirurgian ja perioperatiivisen hoitotyön opintojaksot. Kipuseminaari ja näyttökokeet suoritetaan lähiopetuksena työjärjestyksen mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyvät harjoitustunnit koululla 1 op (Prekliininen harjoittelu 2) linkittyy teoriaopintoihin. Lisäksi voit suorittaa harjoittelun lasten ja nuorten hoitotyössä haluamassasi harjoittelussa.

Tentit ja muut määräajat

Työviikkopohjainen väylä: Ensimmäinen suorituspäivä on määritelty työjärjestyksessä. Jos olet estynyt tulemaan ensimmäiseen suoritukseen tai saat hylätyn, voit suorittaa kirjalliset tentit ensimmäisen suorituskerran jälkeen, haluamaan yleisenä uusintatenttipäivänä tai oman aikataulun mukaan tenttiakvaario Examissa.

Opintoja nopeuttava väylä: Ilmoittaudut yleiseen tenttipäivään tai tenttiakvaario Examiin suorittamaan kirjalliset kokeet (sekä kehityspsykologia että lasten ja nuorten sairaanhoito+vammaistyö).

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135 tuntia

Työviikkopohjainen väylä: lähitunnit 54 h (ei läsnäolo velvoitetta), kipuseminaari 8 h, kirjalliset kokeet 2x2h = 4 h, näyttökoe n. 1 h ja itsenäinen opiskelu 68 h, joka on tarkoitettu tenttiin, näyttökokeeseen ja kipuseminaariin valmistautumiseen.

Opintoja nopeuttava väylä: itsenäinen valmistautuminen tentteihin, näyttökokeeseen ja kipuseminaariin 122 tuntia, kipuseminaari 8 h, näyttökoe n. 1 h ja kirjalliset kokeet 2 x 2 h = 4 h.

Toteutuksen osien kuvaus

Laajuus 5 op, jossa käydään läpi lapsen ja nuoren kokonaisvaltainen kehitys ja tavallisimmat lasten ja nuorten akuutit ja pitkäaikaiset sairaudet sekä vammaistyö.
lähitunnit 54 h
kipuseminaari 8 h
näyttökoe n. 1 h
tentit 4 h
itsenäinen opiskelu 68 h

Lisätietoja opiskelijoille

katja.villikka@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työviikkopohjainen väylä:
Arvosana muodostuu kirjallisista kokeista kehityspsykologia (T1-K5 30 %) sekä lasten ja nuorten sairaanhoito (T1-K5 30 %), osallistumisesta kipuseminaariin T1-K5 20 %(aktiivinen osallistumien seminaarissa vaikuttaa arvosanaan: ennakkotehtävä 25 %, aktiivisuus esityksessä ja keskustelussa 50 %, kipumittarit kertaustehtävä 25 %) ja näyttökokeesta (T1-K5 20 %).

Opintoja nopeuttava väylä:
Arvosana muodostuu kirjallisista kokeista kehityspsykologia (T1-K5 30 %) sekä lasten ja nuorten sairaanhoito (T1-K5 30 %), osallistumisesta kipuseminaariin T1-K5 20 % (aktiivinen osallistumien seminaarissa vaikuttaa arvosanaan: ennakkotehtävä 25 %, aktiivisuus esityksessä ja keskustelussa 50 %, kipumittari kertaustehtävä 25 %) ja näyttökokeesta (T1-K5 20 %).

Hylätty: Kirjallisissa kokeissa alle 40 % oikein kysytyistä asioita, ei osallistu kipuseminaariin ja/tai näyttökokeessa alle 70 % oikein.

TI-T2:
Osaat perusasioita lapsen ja nuoren motorisesta ja psykologisesta kehityksestä sekä lasten ja nuorten sairaanhoidosta ja vammistyöstä, mutta tiedon soveltaminen käytäntöön on puutteellista.
H3-H4:
Osaat perusasiat pääosin hyvin lapsen ja nuoren motorisesta ja psykologisesta kehityksestä sekä lasten ja nuorten sairaanhoidosta sekä vammaistyöstä ja osaat joissain määrin tai melko hyvin soveltaa tietoa käytäntöön.
K5:
Osaat perusasiat erittäin hyvin lapsen ja nuoren motorisesta ja psykologisesta kehityksestä sekä lasten ja nuorten sairaanhoidosta sekä vammaistyöstä ja osaat soveltaa hyvin tai erittäin hyvin tietoa käytäntöön.

Esitietovaatimukset

Hoitotyön ammatilliset perusteet (poislukien Opinto- ja urasuunnittelu), Sisätautien hoitotyö, Kirurginen- ja perioperatiivinen hoitotyö, Kliininen harjoittelu I