Siirry suoraan sisältöön

Tutkivan kehittämisen perusteet ja menetelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: SJ00DU98-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

 • Sosiaali - ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)

Opettaja

 • Tarja Turtiainen
 • Kati Vapalahti

Vastuuhenkilö

Tarja Turtiainen

Opiskelijaryhmät

 • SJSA22SY
  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi
 • Tutkivan kehittämisen perusteet ja menetelmät SJ00DU98-3004 / 17.11.2022 08:15 - 11:45
 • Tutkivan kehittämisen perusteet ja menetelmät SJ00DU98-3004 / 18.11.2022 10:15 - 15:45
 • Tutkivan kehittämisen perusteet ja menetelmät SJ00DU98-3004 / 14.12.2022 08:15 - 11:45
 • Innopaja: Tutkivan kehittämisen perusteet ja menetelmät SJ00DU98-3004 / 14.12.2022 12:30 - 15:45
 • Tutkivan kehittämisen perusteet ja menetelmät SJ00DU98-3004 / 15.12.2022 08:15 - 11:45

Tavoitteet

Osaat kuvata ja hallitset laaja-alaisesti tutkivaan kehittämiseen liittyvät käsitteet, prosessit ja lähestymistavat. 
Osaat etsiä, arvioida ja soveltaa oman alasi relevanttia tietoa ja tietolähteitä. 
Tunnet erilaisia tutkimuksen ja kehittämisen menetelmiä ja osaat soveltaa niitä perustellen työelämän toimintojen ja ammattialan tutkimuksellisessa
kehittämisessä.
Tunnet tutkimuseettiset ja luotettavuuden periaatteet ja osaat toimia niiden mukaisesti.

Sisältö

Miten tutkivan kehittämisen prosessi etenee ja millaisiin lähestymistapoihin se perustuu? 
Miten teet tiedonhakua systemaattisesti ja miten arvioit tiedon ja tietolähteiden luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta?
Miten kokoat kuvailevan kirjallisuuskatsauksen ja teet tuloksista synteesiä?
Millaisia tutkivan kehittämisen ajankohtaisia lähestymistapoja voit käyttää sosiaali- ja terveysalalla?
Millaisia laadullisen, määrällisen ja ketterän kehittämisen aineistonkeruumenetelmiä sekä analyysimenetelmiä voit käyttää tutkivassa kehittämisessä
Mitä ovat tutkimuseettiset periaatteet ja miten otat ne huomioon tutkivassa kehittämisessä?
Miten varmistat tutkimuksen luotettavuus tutkivan kehittämisen eri vaiheissa?

Opiskelumateriaali

Opintojakson alussa esiteltävä materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ennakkotehtävä, kontaktiopiskelu, menetelmäkokeilut ja itsenäinen oppimistehtävä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Omassa työyhteisössä tai muussa sote-alan yhteisössä toteutettava menetelmäkokeilu ja omaan, työelämälähtöiseen opinnäytetyöhön liitettävä lopputehtävä. Hankeyhteistyö.

Tentit ja muut määräajat

Ennakkotehtävä, kontaktiopiskelu, menetelmäkokeilut ja itsenäinen oppimistehtävä. Ajastetut tehtävät

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

5 op=135 työtuntia

Toteutuksen osien kuvaus

Ennakkotehtävä, kontaktiopiskelu, menetelmäkokeilut ja itsenäinen oppimistehtävä. Ajastetut tehtävät.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan lopputehtävä (3 op) arvosananlla 1-5 / täydennettävä; muut tehtävät hyv. / täyd. seuraavin kriteerein:

Hallitset oman alasi tutkimus- ja kehittämisprosesseja sekä niissä käytettäviä aineiston keruu- ja analyysimenetelmiä.
Hallitset oman alasi kehittämiseen liittyviä innovatiivisuutta tukevia menetelmiä.
Osaat toimia projekteissa ja arvioida niiden tuloksellisuutta.
Pystyt tunnistamaan omia kehittämistarpeitasi kehittämisprosessin ohjaajana.

Hylätty (0)

Metodikirjallisuuden etsimisessä ja arvioimisessa on puutteita.
Innovatiivisissa kehittämismenetelmissä ongelman ratkaisussa puutteita.
Metodologisten valintojen perusteleminen puuttuu.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osaat etsiä laaja-alaisesti metodikirjallisuutta ja arvioida sitä erilaisissa tutkimus- ja kehittämisprosesseissa
Osaat ratkaista ongelmia käyttäen innovatiivisia kehittämismenetelmiä
Osaat valita ja perustella oman opinnäytetyösi metodologisia valintoja

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaat hankkia tietoa ja arvioida kriittisesti erilaisia kehittämis- ja tutkimusorientaatioita ja menetelmiä sekä niiden tuottamia tuloksia
Osaat ratkaista vaativia ongelmia käyttäen innovatiivisia kehittämismenetelmiä
Osaat valita ja perustella kriittisesti oman opinnäytetyösi metodologisia valintoja

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat arvioida ja soveltaa tuloksellisesti erilaisia kehittämis- ja tutkimusmenetelmiä arvioida ja hyödyntää kriittisesti monialaista tietoa uusia näkökulmia tuottaen
Osaat ratkaista luovasti monimutkaisia ongelmia käyttäen innovatiivisia kehittämismenetelmiä
Osaat valita luovasti ja innovatiivisesti oman opinnäytetyösi metodologisia tehtäviä