Siirry suoraan sisältöön

Seikkailukasvatus ja kokemuksellinen oppiminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: YP00DU19-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Yhteisöpedagogikoulutus

Opettaja

  • Tommi Pantzar

Vastuuhenkilö

Tommi Pantzar

Opiskelijaryhmät

  • YPMI21SP
    Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat perustella seikkailun kasvatuksellisia menetelmiä ja ohjaajan roolia kokemuksellisen oppimisen teoreettisesta viitekehyksestä.

Tunnistat seikkailukasvatuksen mahdollisuuksia yhteisöpedagogin työkentällä.

Tiedät seikkailutoiminnan turvallisuutta määrittelevät säädökset ja osaat soveltaa niitä oman ryhmänne tavoitteellisen seikkailun suunnittelussa ja toteutuksessa.

Sisältö

Millaiseen kasvatusfilosofiseen teoriapohjaan seikkailukasvatus tukeutuu?

Millaisia kasvatuksellisia mahdollisuuksia seikkailullinen ja elämyksellinen toiminta tarjoaa ja mitä se vaatii kasvattajalta?

Millaisia menetelmiä seikkailukasvatuksessa voidaan käyttää?

Miten seikkailutoimintaan liittyviä riskejä voidaan hallita?

Opiskelumateriaali

Learnissa olevat artikkelit.
Latomaa, T. ja Karppinen S. 2015. Seikkaillen elämyksiä III. Elämyksen käsitehistoriaa ja käytäntöä. Lapin yliopistokustannus
Latomaa, T. ja Karppinen S. 2010. Seikkaillen elämyksiä II. Elämyksen käsitehistoriaa ja käytäntöä. Lapin yliopistokustannus
Karppinen, S. ja Latomaa, T. (toim.) 2007. Seikkaillen elämyksiä. Seikkailukasvatuksen teoriaa ja sovellutuksia. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.
Pulkamo, H. 2007. Seikkailukasvatus ja elämyspedagogiikka nuorisotyössä: Vallan väline vai osallisuuden ja sosiaalisen vahvistamisen menetelmä. Teoksessa Hoikkala, T. ja Sell, A. (toim.): Nuorisotyötä on tehtävä. Nuorisotutkimusseura. (496-520).

Opettajan opintojaksolla jakamat verkkoluennot, materiaali ja tutkimukset.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Teoriaopetus toteutetaan verkko- ja lähiluentoina sekä alan artikkeleihin liittyvien oppimistehtävien avulla. Opintojaksolla tehdään paljon toiminnallisia harjoituksia, joiden avulla seikkailukasvatuksen menetelmäkirjo avautuu opiskelijalle. Opiskelija valitsee lisäksi yhden noin 2 vuorokauden mittaisen seikkailun, johon osallistuu. Näitä voivat olla esimerkiksi yöretki maastoon, kiipeily ja köysitoiminta, geokätköily yms. Toiminnallisiin seikkailuihin ilmoittautuminen opintojakson alussa Learn alustalla. Toiminnallisen osuuden jälkeen kokemus käsitellään ja pohditaan sovellusmahdollisuuksia yhteisöpedagogin työkentällä.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakso on suoritettavissa kokonaan verkko-opintoina / itsenäisesti, pystyt integroimaan suorituksen myös omaan työhösi. Suoritusohjeet opintojakson learn alustalla.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on suoritettavissa kokonaan verkko-opintoina / itsenäisesti. Suoritusohjeet opintojakson learn alustalla. Tämä osuus on mahdollista opiskella myös Juvenia Akatemian työelämäprojekteissa, mikäli hakeudut siihen opiskelumuotoon.

TKI ja työelämäyhteistyö

TKI-yhteistyö mahdollista 2op laajuisesti itsenäisenessä verkkotehtävässä, jossa mahdollista perehtyä työpaikan mahdollisuuksiin käyttää seikkailukasvatusta organisaation tavoitteiden edistämisessä. Myös Juvenia akatemiassa tämän suorittaminen mahdollista.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson etätehtävien viimeinen palautuspäivä kerrotaan Learn alustalla.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kv-yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Teoriaopetus 2op joka jakaantuu lähiopetukseen ja itsenäisiin verkkotehtäviin. 54h.
Käytännön seikkailut ja niiden valmstelut 2op n. 8-16 opiskelijan pienryhmissä. 54h,
Seikkailun käsittely ja raportointi 1op. 27h

Toteutuksen osien kuvaus

Osa 1: teorian haltuunotto
Osa 2: oma seikkailukasvatuksellinen kokemus
Osa 3: kokemuksen käsittely ja soveltaminen yhteisöpedagogin työkentälle.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson toiminnallisen luonteen vuoksi vahva suositus lähiopetukseen osallistumiseen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää:
1. työviikkopohjaisessa toteutuksessa
- aktiivista osallistumista
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
2. opintoja nopeuttavalla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista
3. työhön integroidulla oppimisväylällä
- oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista

Opintojakson arviointi jakautuu:

Teoriaosuus 3op (oppimistehtävät, artikkelitehtävät, tunti- ja learnnäytöt = 60% arvosanasta)
Käytännön sovellus 2op (seikkailun toteutus ja oma panostus/osaaminen + raportti omasta seikkailusta = 40 % arvosanasta)

Arviointikohteet:

Osaat hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
Osaat käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä ja tekniikoita.
Osaat toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.
Osaat perustella toimintaasi oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointi toteutetaan asteikolla 0-5.