Siirry suoraan sisältöön

Liikuntakasvatus (5 op)

Toteutuksen tunnus: YP00DU12-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 19.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Yhteisöpedagogikoulutus

Opettaja

  • Lassi Pöyry

Vastuuopettaja

Lassi Pöyry

Ryhmät

  • YPMI22KP
    Yhteisöpedagogi, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat perustella liikunnan merkityksen yksilön kasvuun ja kehitykseen sekä yhteisöjen hyvinvointiin liittyvän tiedon pohjalta.
Osaat käyttää liikuntakasvatuksen menetelmiä erilaisten kasvatustavoitteiden saavuttamiseksi.
Osaat suunnitella, organisoida, ohjata ja arvioida liikuntatilanteita valitussa toteutusympäristöissä.
Tunnistat nuorten liikuntakulttuurin ilmenemismuotoja ja saat kokemusta uusista liikuntalajeista.

Sisältö

Millaisten teoreettisten mallien kautta voit selittää erilaisten yksilöiden liikuntakäyttäytymistä ja liikuntasuhdetta?
Miten voit hyödyntää liikunnan ohjausmenetelmiä ja lajiympäristöjä erilaisten kasvatustavoitteiden saavuttamiseksi?
Millaista osaamista liikunnan ohjaamisesta sinulla on ja miten hahmotat kehittymisen tarpeesi?
Millaisia suuntauksia nykyisessä liikuntakulttuurissa havaitset?

Opiskelumateriaali

Suomeksi
Opintojakson luentojen ja demojen materiaalit opettaja jakaa lähijaksolla.

Keskeinen teos:
Jaakkola, Liukkonen & Sääkslahti (toim.) 2017. Liikuntapedagogiikka. Ps-kustannus: Jyväskylä.
(Kirjasta voi hyödyntää myös vanhempaa painosta 2013.)
Tukimateriaalia:
- Heikinaro-Johansson, P., Huovinen, T. & Kytökorpi, L. 2003 (tai 2007). (toim.)Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. Helsinki: WSOY.
- Autio, T. & Kaski, S. 2005.Ohjaamisen taito. Liikunta tukemassa lapsen ja nuoren kasvua. Helsinki: Edita.
- Zimmer, R. 2001.Liikuntakasvatuksen käsikirja. LK-kirjat: Helsinki.
- Mosston, M. & Ashworth, S. 2002.Teaching Physical Education. San Francisco: Benjamin Cummings.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso koostuu lähiopetuksesta, tentistä ja ohjaustehtävistä (integroitu työelämään).
Työskentelytapoja ovat: Demonstraatio, Luento, Ohjatut harjoitukset, Raportin kirjoittaminen, Tenttiin lukeminen ja muu lukeminen.
Teorialuennoilla perehdytään erityisesti liikuntamotivaation rakentumiseen sekä liikkumattomuuden problematiikkaan.
Käytännön toiminnallisilla demoilla liikutaan myös itse.
Opintojakso toteutetaan Saimaa Stadiumia hyödyntäen.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Opintojakson itsenäinen suoritustapa on mahdollinen. Ota yhteys vastuuopettajaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Opintojakso on mahdollisuus suorittaa itsenäisesti työelämään tai esimerkiksi urheiluseuratyöskentelyyn liittäen. Ota yhteys vastuuopettajaan (lassi.poyry@xamk.fi).

TKI ja työelämäyhteistyö

Hankeyhteistyö mahdollinen Juvenian liikuntahankkeiden (esimerkiksi VOMGO-hankkeen) kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon kuuluu tentti puolessa välissä viikolla 42.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on keskimäärin:
Lähiopetus 2 op, tentti 1-2 op ja ohjaustehtävä 1-2 op

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson toteutetaan suurimmaksi osaksi Saimaa Stadiumilla.
Opintojaksolla käydyn teorian lisäksi hyödynnämme Stadiumin mahdollisuuksia ja vastaamme työelämän tarpeisiin ideoimalla uusia toteutusmalleja ihmisten aktivointiin esimerkiksi Super Cornerissa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla on mahdollisuuksien mukaan myös joitakin teoriaa avaavia toiminnallisia osuuksia.
Näihin jokainen osallistuu yksilöllisten mahdollisuuksiensa mukaan.
Liikunnallinen suorittaminen ei ole opintojaksolla arvioitava tekijä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa sovelletaan opintojen alkuvaiheen arviointikriteerejä.

Esitietovaatimukset

Edellytetään perustiedot ryhmien ohjaamisesta.