Siirry suoraan sisältöön

Restauroinnin perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: RE00EC85-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 28.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 22

Tutkinto-ohjelma

  • Restauroinnin koulutus

Opettaja

  • Jari-Pekka Muotio
  • Katariina Ruuska-Jauhijärvi
  • Diego Carlozzo

Vastuuhenkilö

Diego Carlozzo

Opiskelijaryhmät

  • REKV22SP
    Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät alan perussanastoa ja periaatteita sekä ammattialan historiaa.

Tutustut alan ammattietiikkaan ja filosofiaan.

Ymmärrät konservointi-/restaurointiprosessin ja kaikki sen sisältämät vaiheet

Sisältö

Mitä alan perussanasto tarkoittaa?

Miten konservoinnin ja restauroinnin periaatteita ja menetelmiä on sovellettu eri aikakausina?

Millainen ammattietiikka alalla on ja miten filosofia on vaikuttanut siihen?

Opiskelumateriaali

Luentomateriaalit

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus työjärjestyksen mukaan, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
- onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
- millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
- mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei varsinaista TKI kontaktia. Alan työelämään tutustumista ja kontaktipintaa.

Opiskelijan työmäärä

5 op on = 135h, josta itsenäisentyön osuus on 65h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan: oppimistehtävät ja oppilaan itsereflektio.
Perusteet: asiasisältö, harjoitustehtävien taso ja oppilaan oma arvio oppimisesta.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.
Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty