Siirry suoraan sisältöön

Jalkaterveyden perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: JT00DK90-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Jalkaterapeuttikoulutus

Opettaja

  • Marjo Heikkilä
  • Maikki Kokkonen

Opiskelijaryhmät

  • JTSA22SM
    Jalkaterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat jalkaterapiaprosessin ja sitä säätelevän lainsäädännön.
Osaat jalkaterveyttä edistävän jalkojen omahoidon ohjauksen.
Tiedät jalkaterveyteen vaikuttavat osa-alueet ja niiden merkityksen ihmisen hyvinvoinnille.
Osaat kuvailla kudosvaurion paranemisprosessin.
Tiedät tyypillisimmät iho- ja kynsiongelmat.
Osaat arvioida asiakkaan jalkojen kunnon ja havainnoida poikkeavuuksia.
Osaat aseptiikan perusteet.
Tiedät mikrobiologian ja tautiopin merkityksen jalkaterapiassa.

Sisältö

Mistä jalkaterapiaprosessi koostuu?
Miten lait ohjaavat jalkaterapiapalveluita?
Mitä asioita liittyy jalkaterveyteen?
Miten jalkaterveyttä edistetään?
Mitkä ovat kudosvaurion paranemisprosessin vaiheet ja mitä niiden aikana tapahtuu?
Mitkä tekijät vaikuttavat kudosvaurion paranemisprosessiin?
Mitä ovat tyypillisimmät iho- ja kynsiongelmat?
Miten arvioit asiakkaan jalkojen kuntoa?
Miten huomioit aseptiikan jalkaterapiassa?
Mikä merkitys mikrobiologialla ja tautiopilla on jalkaterapiassa?

Opiskelumateriaali

Stolt ym. 2017. Jalkaterveys. Duodecim.
Riitta Saarikoski, Minna Stolt.2016 Terveet jalat. Duodecim
Lehtonen & Karttunen. 2010. Mikä vaivaa? Tautiopin perusteet.
Karhumäki ym. 2016. Mikrobit hoitotyön haasteena. Edita.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä
Mikäli haluat nopeuttaa opintojasi, voit joko valita itsenäisiä suoritustapoja (esim. verkkototeutuksia) tai mahdollisesti valita opintoja jonkin toisen koulutuksesi ryhmän työjärjestyksestä. Itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaiseen oppimisväylään suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti. Oppimistehtävät ovat kuitenkin itsenäisen toteutuksen mukaiset.
Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hakea hyväksilukua opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Työhön integroitu oppimisväylä
Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Opiskelijan työmäärä

27h x5= 135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
(d. toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
f. toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti
g. perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti )