Skip to main content

Research and development skills (5 cr)

Code: MO00DS25-3096

General information


Enrollment

06.04.2023 - 21.04.2023

Timing

06.11.2023 - 15.12.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual portion

2 op

Mode of delivery

60 % Contact teaching, 40 % Distance learning

Unit

Department of Social Services and Health Care, Mikkeli

Campus

Mikkeli Campus

Teaching languages

 • Finnish

Seats

20 - 60

Degree programmes

 • Degree Programme in Health Care

Teachers

 • Heljä Uusitalo
 • Sari Laanterä
 • Anetta Liinaharja

Teacher in charge

Sari Laanterä

Groups

 • THMI22KP
  Health care, fulltime studies
 • 08.11.2023 10:30 - 11:15, Opintojakson aloitus: Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3096
 • 13.11.2023 14:00 - 15:30, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3096
 • 15.11.2023 14:00 - 15:30, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3096
 • 17.11.2023 11:30 - 13:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3096
 • 21.11.2023 13:30 - 15:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3096
 • 22.11.2023 14:00 - 15:30, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3096
 • 23.11.2023 09:00 - 10:30, Simulaatio: Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3096
 • 29.11.2023 10:00 - 10:45, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3096
 • 01.12.2023 11:30 - 13:00, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3096
 • 05.12.2023 10:00 - 11:30, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen MO00DS25-3096

Objective

Common learning outcomes (as implemented in degree programmes) 2 ECTS credits:

You know the general stages in a research and development process.
You are able to search for information in the key information environments of your own field.
You are able to read, critically evaluate and utilize the literature and research publications of your own field.
You are familiar with and able to apply the principles of research ethics and reliability.
You are able to compose a literature review based on the materials published in your field of study and your own bachelor’s thesis following the principles of scientific communication.

Degree programme specific learning outcomes for research and development methods, 3 ECTS credits

You are familiar with the current research subjects and development needs of your own field.
You are familiar with and able to apply the key development approaches and/or research methods and ethical principles of your own field.
You are able to report on a research or development process following the principles of professional and scientific communication.

Content

Content of common learning outcomes, 2 ECTS credits:

What are the phases into which a research and development process can be divided?
How do you find, read and critically evaluate the research data of your own field?
How do you write a literature review that utilizes reliable research data and is linked to your own field and bachelor’s thesis following the principles of ethical scientific communication?

Degree programme specific content, 3 ECTS credits

What are the key research subjects and development needs in your own field?
What are the development approaches and/or research methods in your own field and how do you apply them in practice based on the development needs of your own field?
How do you report a research or development process following the principles of ethical professional and scientific communication in your own field?

Opiskelumateriaali

Luennot
Kankkunen, P. & Vehviläinen-Julkunen, K. 2017. Tutkimus hoitotieteessä. Saatavilla e-kirjana.
Muu opintojaksolla ilmoitettu materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson voi suorittaa työviikkopohjaisen väylän mukaisesti (sis. lähiopetustunnit, simulaatiot, tuntitehtävät ja verkkotehtävät).

Työhön integroitu oppimisväylä: Voit osoittaa osaamistasi aiemmin hankitulla korkeakouluopinnoilla tai työkokemuksella, mikäli ne vastaavat opintojakson tavoitteita. Jos haet osittaista osaamisen tunnustamista (1-4 op), lähetä vapaamuotoinen osaamisen kuvaus ja todistukset sähköpostilla opintojakson vastuuopettajalle kuukautta ennen opintojakson alkua. Koko opintojakson osaamisen tunnistaminen (5 op) haetaan E-opintotoimiston kautta.

Työhön integroidusta väylästä tulee sopia erikseen opettajien kanssa opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon sisältyy työelämäyhteistyötä
- Alumniesittely
- Asiantuntijavierailu (hissipuhe)
- TKI-asiantuntijat kertovat podcasteissa työelämäyhteistyöstä kehittämisen näkökulmasta
- Simulaatio työelämän casesta


Mahdollisuus
- Työn opinnollistamiseen ja osaamisen tunnistamiseen

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on kirjallisia ja suullisia yksilö- ja pienryhmätehtäviä ja yksilötenttejä. Tehtävien ja tenttien palautuksista on erilliset aikataulut ja ne ilmoitetaan opintojakson alkaessa. Halutessasi voit tehtävissä tarkastella oman opinnäytetyösi aihetta. Opintojakso arvioidaan numeraalisesti tehtävien perusteella.

Opiskelijan työmäärä

5op = 135h opiskelijan työtä.

Työmäärä jakautuu itsenäiseen opiskeluun (sisältää valmistautumisen tunneille ja tehtäviä), lähitoteutukseen, simulaatioon ja arvioitaviin tehtäviin.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakson laajuus on 5 op ja se rakentuu useasta osasta;
1 op tiedonhankinta ja raportointi
1 op yleinen osio (itseopiskeluna)
1 op laadullinen tutkimus
1 op määrällinen tutkimus
1 op kehittämismenetelmät

Tiedonhankinta ja raportointi -osio sisältää kaksi testiä sekä kirjallisuuskatsauksen. Näiden tekemistä tuetaan parilla lähiopetuskerralla. Yleisessä osiossa on perusteet kvalitatiiviseen eli laadulliseen ja kvantitatiiviseen eli määrälliseen tutkimukseen sekä kehittämisprosessiin. Näistä kaikista on tehty interaktiivisia videoita Learniin. Nämä videot olisi hyvä olla katsottuna ennen loppuosan 3 opintopisteen lähiopetuskertoja, koska lähiopetustunneilla syvennetään näitä osa-alueita erityisesti hoitotyön näkökulmasta.

Linkki etäyhteyteen: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njc2YWZmMjgtNDk5Yy00MWQwLTg4MGQtM2FkNmYwNmRkZmIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2236c8d6bc-e998-4190-a69f-c13424063463%22%2c%22Oid%22%3a%2246127766-fbd1-467e-9482-82680670abe0%22%7d

Further information

Opintojakson Learn-alusta tulee automaattisesti Learnin etusivulle opintojaksolle ilmoittautuneille, erillistä avainta ei tarvita.

Opintojaksolla on lähiopetustunteja, joiden toteutus on hybridinä (etäyhteys on lähiopetuksen ohella). Tunneilla tehdään arvioitavia tuntitehtäviä. Lähiopetustunteja ei nauhoiteta. Simulaatioiden toteutuksen muoto (luokassa tai etäyhteydellä) sovitaan yhdessä.

Evaluation scale

1-5

Assessment methods and criteria

Opintojakso sisältää tehtäviä, joista osa arvioidaan hyv-hyl ja osa 0-5. Tehtävien arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alussa. Hylättyä tehtävää on mahdollista uusia kahdesti. Opintojakso arvioidaan numeraalisesti yksilö- ja pienryhmätehtävien ja yksilötenttien perusteella. Koko opintojakson arvosanan korottaminen tapahtuu yksilötentillä Examissa.