Siirry suoraan sisältöön

Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö (10 op)

Toteutuksen tunnus: TH00DV27-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Jussi Hänninen
 • Katja Villikka
 • Satu Untolahti
 • Johanna Koskenniemi

Vastuuopettaja

Satu Untolahti

Ryhmät

 • THKV21SP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus
 • 09.01.2024 08:15 - 11:15, Info ja työpaja, pakollinen läsnäolo: Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3006
 • 11.01.2024 12:00 - 15:15, Pakollinen läsnäolo Info ja työpaja: Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö
 • 15.01.2024 08:15 - 11:30, pakollinen läsnäolo: Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3006
 • 18.01.2024 08:15 - 11:30, pakollinen läsnäolo: Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3006
 • 19.01.2024 08:15 - 14:15, Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3006
 • 23.01.2024 08:15 - 14:15, Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3006
 • 24.01.2024 08:15 - 11:30, Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3006
 • 31.01.2024 08:15 - 11:30, Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3006
 • 01.02.2024 08:15 - 11:30, pakollinen läsnäolo: Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3006
 • 05.02.2024 08:15 - 11:30, Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3006
 • 09.02.2024 08:15 - 11:15, pakollinen läsnäolo: Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3006
 • 13.02.2024 08:15 - 11:30, Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3006
 • 14.02.2024 08:15 - 11:30, Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3006
 • 21.02.2024 09:00 - 12:15, Pakollinen läsnäolo: Imetysohjaus TH00DV27-3006
 • 22.02.2024 09:00 - 12:15, Pakollinen läsnäolo imetysohjaus TH00DV27-3006
 • 23.02.2024 08:00 - 16:00, Opetus Kotkan kampuksella
 • 23.02.2024 09:00 - 15:00, Jälkitarkastus: Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3006
 • 07.03.2024 09:00 - 15:00, Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3006
 • 11.03.2024 09:00 - 16:15, pakollinen läsnäolo: Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3006
 • 12.03.2024 09:00 - 16:15, pakollinen läsnäolo: Äidin, lapsen ja perheen terveydenhoitajatyö TH00DV27-3006

Tavoitteet

Osaat ohjata ja tukea asiakkaita parisuhteeseen ja perhesuunnitteluun liittyvissä asioissa.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida lasta odottavan perheen terveyden, hyvinvoinnin ja voimavarojen seurannan ja vahvistamisen yhteistyössä perheen kanssa.
Osaat arvioida odottavan äidin ja sikiön terveyttä ja tunnistaa raskauteen ja synnytykseen liittyvät riskitekijät sekä ohjata hoitoon tarvittaessa.

Osaat synnytyksen hoidon ja toimia äkillisessä synnytyksessä.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida vastasyntyneen lapsen ja hänen perheensä tuen tarvetta ja vahvistaa osallisuutta.
Osaat ottaa vastaan isyyden ja äitiyden tunnustamisen.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsen kasvun ja kehityksen seurannan yhteistyössä asiakkaiden kanssa.
Osaat tukea lasta ja perhettä terveyttä edistäviin valintoihin.
Osaat kannustaa perhettä vanhemmuudessa.
Osaat arvioida lapsen ja hänen perheensä erityisen tuen ja jatkohoidon tarpeen.
Osaat ylläpitää ja edistää yhteistyössä perheiden ja eri sidosryhmien kanssa turvallista kasvuyhteisöä ja – ympäristöä.
Osaat huomioida perheen monikulttuurisuuden terveydenhoitajatyössä neuvolassa.

Sisältö

Mikä on äitiyshuollon palvelujärjestelmä?
Mitä on perhesuunnittelu ja seksuaali- ja lisääntymisterveys?
Miten toteutat perhevalmennusta?
Miten toteutat lasta odottavan ja lapsivuodeaikaisen äidin ja perheen terveystarkastukset, seulontatutkimukset, terveysneuvonnan ja ohjauksen?
Mikä on äitiyshuollon palvelujärjestelmä?
Mitä on perhesuunnittelu ja seksuaali- ja lisääntymisterveys?
Miten toteutat perhevalmennusta?
Miten toteutat lasta odottavan ja lapsivuodeaikaisen äidin ja perheen terveystarkastukset, seulontatutkimukset, terveysneuvonnan ja
ohjauksen?
Miten tunnistat raskauden riskitekijät, erityisen tuen ja seurannan sekä hoitoonohjauksen tarpeen?
Miten synnytys hoidetaan ja jälkitarkastus tehdään?
Miten otat vastaan äitiyden ja isyyden tunnustamisen äitiysneuvolassa?
Mitä on varhainen vuorovaikutus ja sen tukeminen?
Miten ohjaat imettävää äitiä?
Mikä on perhepalveluverkosto?
Miten toteutat lapsen terveystarkastukset?
Mitä ovat lapsen terveyden seurantamenetelmät ja arviointi?
Miten tuet voimavaroja, vanhemmuutta, perhe-elämän taitoja sekä terveyttä ja hyvinvointia?
Mitä ovat osallistavat terveyden edistämisen menetelmät?
Mitä ovat elintapaohjaus, varhainen puuttuminen ja huolen puheeksiotto?
Miten hyödynnät digitaalisia menetelmiä perheen ohjauksessa?
Mitä on erityisen tuen ja tutkimusten varhainen tunnistaminen, hoidon tukeminen ja tarvittaessa jatkohoitoon ohjaaminen?
Miten huomioit monikulttuurisuuden työssäsi?

Opiskelumateriaali

LASTA ODOTTAVAN PERHEEN TERVEYDENHOITAJATYÖ:
Opintojaksolla osoitettu verkkomateriaali (mm. THL, NEUKO-tietokanta, STM, Väestöliitto, Duodecim/Käypä hoito jne.) näyttöön perustuvan hoitotyön mukaisesti ja soveltuvin osin.
Artikkelit, tutkimukset.
Kirjallisuus:

1. Kätilötyö. Paananen U, Pietiläinen S, Raussi-Lehto E, Äimälä M.2015 tai uudempi painos. Edita Publishing Oy. Soveltuvin osin.
2. Onnistunut imetys. Deufel & Montonen (toim). Duodecim. Soveltuvin osin. Saatavissa ekirjana koulun kirjastosta.

LAPSIPERHEEN TERVEYDENHOITAJATYÖ:
Opintojaksolla osoitettu verkkomateriaali (mm. THL, STM, Väestöliitto, Duodecim/Käypä hoito jne.) näyttöön perustuvan hoitotyön mukaisesti ja soveltuvin osin. Artikkelit, tutkimukset ja NEUKO- tietokanta.

Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. 2019. PunaMusta Oy. Löytyy myös verkkoversiona.

Vapaaehtoinen lisämateriaali:
Lapsen ja perheen hoitotyö. Storvik-Sydänmaa S, Tervajärvi L, Anne-Marja Hammar A-M. 2019. SanomaPro Oy.
Pää edellä - Näin tuet lapsesi aivojen kehitystä. Huttunen T, Heikkinen K. 2017. Wsoy.
Lapsen liikkumisen kehitys: ensimmäinen ikävuosi. Salpa P. 2007. Tammi.
Lapsen kielenkehitys: vuorovaikutuksen, leikin ja luovuuden merkitys. Niemitalo-Haapola E, Haapala S, Ukkola S, Dindar K. 2020. PS-kustannus. (Erityisesti osio Kieli kehittyy vuorovaikutuksessa)

LASTEN NEUROLOGISET ONGELMAT OSA:
Learn-materiaali
Vapaaehtoinen lisämateriaali aiheesta:
Helena Pihko; Leena Haataja; Heikki Rantala: Lastenneurologia 2014. Duodecim.
Tuija Aro & Marja-Leena Laakso (Toim.) Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Itsesäätelytaitojen kehitys ja tukeminen
Kirsti Kumpulainen; Eeva Aronen; Hanna Ebeling; Eila Laukkanen; Mauri Marttunen; Kaija Puura; Andre Sourander: Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria 2016. Duodecim.
Mervi Juusola Levottomat aivot - ADHD ja Asperger vahvuuksina. Otava.
ADHD Diagnosointi, hoito ja hyvä arki. ADHD-liitto.
ADHD Diagnosointi, hoito ja hyvä arki. ADHD-liitto.
Kyllikki Kerola, Sari Kujanpää, Tero Timonen 2009 Autismin kirjo ja kuntoutus. PS-Kustannus.
Carol Stock Kranowitz 2015 Tahatonta tohellusta Sensorisen integraation häiriö lapsen arkielämässä. PS-Kustannus.
Jean A. Ayres 2015 Aistimusten aallokossa Sensorisen integraation häiriö ja terapia. PS-Kustannus.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen väylä:
LASTA ODOTTAVAN PERHEEN TERVEYDENHOITAJATYÖ:
Teoriaopinnot sisältävät lähiopetusta. Opetukseen liittyy ennakkotehtäviä ja itsenäisiä oppimistehtäviä sekä case- ja ryhmätyöskentelyä. Opintoihin sisältyy imetysohjaajakoulutus 16 h + näyttö.

LAPSIPERHEEN TERVEYDENHOITAJATYÖ:
Teoriaopinnot sisältävät lähiopetusta, lähiopetukseen liittyviä ennakkotehtäviä ja case työskentelyä sekä itsenäisiä oppimistehtäviä. Osa lähitunneista edellyttää läsnäoloa.

LASTEN NEUROLOGISET ONGELMAT OSA:
Teoriaopinnot 12 lähituntia työjärjestyksen mukaisesti lasten ja nuorten neuropsykiatrisista ongelmista ja niiden tunnistamisesta sekä 15 tuntia itsenäistä opiskelua.
Opintoja nopeuttava tai työhön integroitu väylä ei ole käytössä tällä toteutuksella (päivätoteutus).

LÄÄKETIETEENKYSYMYKSET ÄITIYS- JA LASTENNEUVOLASSA:
Lääketieteen luennot toteutuvat kolmena 4 tunnin iltaluentokokonaisuutena. Luennoilla edellytetään läsnäoloa

Opintoja nopeuttava väylä:
LASTA ODOTTAVAN JA LAPSIPERHEEN TERVEYDENHOITAJATYÖ:
Ei ole käytössä tällä opintojaksolla.

Työhön integroitu oppimisväylä:
LASTA ODOTTAVAN JA LAPSIPERHEEN TERVEYDENHOITAJATYÖ:
Ei ole käytössä tällä opintojaksolla.

SÄÄNNÖLLISEN SYNNYTYKSEN JÄLKITARKASTUS 1 op
a) Itsenäinen ennakoiva verkko-opiskelu (vuorovaikutteiset kätilön ja terveydenhoitajan H5P-asiantuntijaluennot, lakisääteiset lääkärioppitunnit, virtuaalisimulaatio ja diagnostinen teoreettinen alkutentti
b) kliininen harjoittelu oppilaitoksella (skill station, simulaatiot ja taitonäyttö) yhtenä lähiopetuspäivänä HUOM! Lähiopetus joudutaan järjestämään Kotkan kampuksella, koska siinä on käytettävä simulaatiopedagogiikkaa (tarvitaan simulaatiotilat).

TKI ja työelämäyhteistyö

LASTA ODOTTAVAN JA LAPSIPERHEEN TERVEYDENHOITAJATYÖ:
Työelämän asiantuntijaluennot

LASTEN NEUROLOGISET ONGELMAT OSA:
Opintojakso ei sisällä harjoitustunteja, mutta teoriaopinnot linkittyvät läheisesti lastenneuvola harjoitteluun.

Tentit ja muut määräajat

LASTA ODOTTAVAN JA LAPSIPERHEEN TERVEYDENHOITAJATYÖ:
Lasta odottavan perheen osuuteen kuuluu tentti ja ryhmätehtävä, josta tarkemmat ohjeet Learn-alustalla ja ensimmäisellä oppitunnilla. Lapsiperheen osuuteen kuuluu lähitapaamisiin liittyvät ennakkotehtävät ja tentti. Aikataulut ilmoitetaan opintojakson alussa ja learnissa.

LASTEN NEUROLOGISET ONGELMAT OSA:
Lähitunnit työjärjestyksen mukaan ja kirjallinen tehtävä, jonka tarkemmat ohjeet ja palautusaika annetaan opintojakson Learn alustalla ja ensimmäisellä lähitunnilla.

Kansainvälinen yhteistyö

LASTA ODOTTAVAN JA LAPSIPERHEEN TERVEYDENHOITAJATYÖ:
Ei sisälly.

LASTEN NEUROLOGISET ONGELMAT OSA:
-

Opiskelijan työmäärä

LASTA ODOTTAVAN PERHEEN TERVEYDENHOITAJATYÖ OSA: 5op= 135 tuntia
Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö 3 op
Imetysohjaus 1 op = 27 h
Synnytyksen jälkitarkastus teoriaopinnot 1 op = 27 h

LAPSIPERHEEN TERVEYDENHOITAJATYÖ OSA: 3,5 op= 94,4 tuntia

LÄÄKETIETEENKYSYMYKSET ÄITIYS- JA LASTENNEUVOLASSA OSA 0,5 op= 14 tuntia

LASTEN NEUROLOGISET ONGELMAT OSA: 1 op = 27 tuntia
lähitunnit 12 h työjärjestyksen mukaan
kirjallinen tehtävä ja muu itsenäinen opiskelu 15 h

Toteutuksen osien kuvaus

Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö 5 op
Lapsiperheen terveydenhoitajatyö 3,5op
Lasten neurologiset onhelmat 1 op
Lääketieteenkysymykset äitiys- ja lastenneuvolassa 0,5 op

LASTEN NEUROLOGISET ONGELMAT OSA: 1 op = 27 tuntia.
Sisältö: lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen arviointi ja tavallisimmat kehitysviiveet, itsesäätelytaidot ja niiden kehittyminen, leikki lapsen neuropsykiartisen kehityksen ilmentäjänä, tarkkaavaisuuden ongelmat, sosiaalisen kehityksen poikkeavuudet, autismin kirjo ja autistiset piirteet lapsessa, aistimusperäiset häiriöt ja niiden vaikutus lapsen toimintaan.

Lisätietoja opiskelijoille

Kliininen hoitotyö I ja Kliininen hoitotyö II (Äitiys-, perhe- ja naisen hoitotyö, Lasten ja nuorten hoitotyö sekä vastaanottotyö ja kotisairaanhoito, poislukien Akuutti- ja tehohoitotyö) tulee olla suoritettuna ennen opintojaksolle osallistumista.

LASTEN NEUROLOGISET ONGELMAT OSA:
katja.villikka@xamk.fi

LASTA ODOTTAVAN PERHEEN TERVEYDENHOITAJATYÖN OSA:
satu.untolahti@xamk.fi

LAPSIPERHEEN TERVEYDENHOITAJATYÖ OSA:
johanna.koskenniemi@xamk.fi

JÄLKITARKASTUS:
jussi.hanninen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

LASTA ODOTTAVAN PERHEEN TERVEYDENHOITAJATYÖ:
Arvioitavat oppimistehtävät, tentti, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen.

LAPSIPERHEEN TERVEYDENHOITAJATYÖ:
Arvioitavat oppimistehtävät, tentti, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen

LASTEN NEUROLOGISET ONGELMAT OSA:
Arvosana muodostuu osallistumisesta lähitunneille (T1-K5 33 %) ja aktiivisuudesta lähitunneilla (T1-K5 33 %) sekä kirjallisesta tehtävästä (T1-K5 33 %).
Arviointi perusteet:
Hylätty: Et ole osallistunut lähitunneille ja kirjallisessa tehtävässä on alle 40 % pyydetyistä asioita.
TI-T2: Osaat perusasioita lasten neurologisesta arvioinnista, mutta tiedon soveltaminen käytäntöön on puutteellista. Olet osallistunut osittain lähitunneille ja aktiivisuus niillä on ollut vähäistä.
H3-H4: Osaat perusasiat pääosin hyvin lasten neurologisesta arvioinnista ja osaat joissain määrin soveltaa tietoa käytäntöön. Olet pääosin osallistunut lähitunneille ja aktiivisuus niillä on ollut melko hyvää tai hyvää.
K5: Osaat perusasiat erittäin hyvin lasten neurologisen arvioinnin ja osaat soveltaa hyvin tietoa käytäntöön. Olet osallistunut kaikille lähitunneille ja aktiivisuus niillä on ollut erittäin hyvää.

JÄLKITARKASTUS:
hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää hyväksyttyä alkutenttiä (yli 102 pistettä) sekä osallistumista kliiniseen harjoitteluun kampuksella.