Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in Rehabilitation

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
fysioterapeutti (ylempi AMK)
sosionomi (ylempi AMK)
geronomi (ylempi AMK)
naprapaatti (ylempi AMK)
sairaanhoitaja (ylempi AMK)
terveydenhoitaja (ylempi AMK)
jalkaterapeutti (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Opintojen tavoite

YAMK-tutkinnon opiskeltuasi osaat hyödyntää monialaista ja näyttöön perustuvaa tietoa sekä kehittämisen menetelmiä syventääksesi kuntoutuksen asiantuntijuuttasi, ammatillista käytäntöäsi ja tutkimuksellisen kehittämisen osaamistasi.

Syvennät osaamistasi fyysistä aktiivisuutta edistävien interventioiden ja hyvinvointiteknologian vaikutuksista sekä osaat johtaa niiden käyttöönottoa kuntoutuskäytäntöjen uudistamiseksi.

Osaat arvioida ja kehittää kuntoutuspalvelujen laatua ja vaikuttavuutta osana asiakaslähtöisiä kuntoutuspalveluja.

Osaat viestiä ja toimia monialaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Koulutuksen sisältö

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Rehabilitation 90 op muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: ydinosaaminen (35 op), täydentävä osaaminen (25 op) ja opinnäytetyö (30 op).

YDINOSAAMINEN 35 op

Kuntoutuspalveluijen ennakoiva työelämäosaaminen 20 op

- Kuntoutuspolitiikka ja kuntoutuksen lähestymistavat 5 op

- Monialainen toimintakyvyn arviointi 5 op

- Fyysistä aktiivisuutta edistävien käytäntöjen johtaminen 5 op

- Hyvinvointiteknologia kuntoutuksessa 5 op


Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen 15 op

- Kuntoutuspalvelujen asiakaslähtöinen arviointi ja kehittäminen 5 op

- Kuntoutuspalvelujen vaikuttavuus 5 op

- Tutkivan kehittämisen perusteet ja menetelmät 5 op

Opinnäytetyö 30 op

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 25 op

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta.Voit siten rakentaa urapolkuasi ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla.

Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

- tutkimus ja kehittäminen

- johtaminen ja yrittäjyys

- kansainväliset työympäristöt

- tieto, digitaalisuus ja verkostot

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).

Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opintojen ohjaus

Opintojesi alussa käynnistetään kanssasi henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnittelu (HOPS), jossa sinua tuetaan muun muassa opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Oma opiskelijavastaavasi ohjaa ja auttaa sinua suunnittelussa. Opiskelu Master Schoolissa auttaa sinua rakentamaan urapolkuasi mielenkiintosi ja tavoitteidesi mukaan. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opinnot kestävät 2–3 vuotta (90 op) ja toteutuvat kokonaan verkko-opintoina.

Se edellyttää, että opiskelijalla on käytössään oma tietokone, opiskeluun tarvittavat ohjelmat sekä kamera ja mikrofoni.

Opiskelutapoja verkkoympäristössä on useita: luento-opetus, tiimityöskentely, projektit yritysten ja yhteisöjen kanssa, itsenäiset oppimistehtävät sekä verkkokeskustelut.

Opintoihin sisältyy ennalta sovittuina ajankohtina myös samanaikaisen vuorovaikutuksen verkko-luentoja ja ryhmätöitä 2–3 päivänä kuukaudessa ensimmäisen vuoden aikana ja 1–2 päivänä kuukaudessa toisen vuoden aikana.

Kirjalliset tehtävät ja muut opiskelutehtävät ohjataan integroimaan omaan työhön ja sen kehittämiseen. Opinnot toteutetaan kaikilta osin englanninkielisenä.

Uramahdollisuudet

Kuntoutuksen ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa sinulle osaamista, jonka avulla voit toimia kuntoutuksen asiantuntijatehtävissä eri rooleissa, esimerkiksi työelämän kehittämisprojektien johtajana, esimiehenä tai yrittäjänä.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa Suomessa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu vastaava ylempi korkeakoulututkinto.

TKI ja työelämäyhteistyö

Koulutus on monialaista ja opintojen aikana tutustut eri alojen ammattilaisiin. He – yhdessä opettajien kanssa – haastavat sinua tarvittaessa kriittiseen ajatteluun ja argumentointiin. Saat siis uusia näkemyksiä omaan alaasi ja kehität samalla muita aloja.

Opiskelun aikana saatu monen eri alan asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen. Tätä ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet pitävät yhtenä Master Schoolin tärkeimmistä asioista.

Tarjolla kehittävä ote työhön

Master Schoolissa opit hankkimaan ja käsittelemään oman alasi tutkimustietoa ja soveltamaan sitä työssäsi. Oppiminen on tutkivaa, kehittävää ja innovaatioita edistävää.

Opiskelussa käytetään näyttöön perustuvaa tietoa ja tutkimuksellista kehittämistä uusien innovaatioiden tuottamiseksi.

Voit halutessasi tehdä kehittämistöitä ja muita tehtäviä Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) hankkeissa.

TKI-asiantuntijat ovatkin tärkeä osa Xamkin Master Schoolia, joista rakentuu hyvä verkosto myös työelämään. Xamkissa on Suomen ammattikorkeakoulujen laajin TKI-toiminta, hankkeita on vuositasolla käynnissä lähes 200.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Verkko-opiskelu mahdollistaa joustavan opiskelun. Voit osittain suunnitella oman aikataulusi ja opiskella silloin kun sinulle parhaiten sopii.

Sinua ohjataan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisessa, jotta varmistuu opintojesi sujuminen aiotulla tavalla.

Opinnot voi toteuttaa työn ohessa.

Master School

Opiskelu Master Schoolissa auttaa sinua rakentamaan urapolkuasi mielenkiintosi ja tavoitteidesi mukaan. Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin. Koulutuksessa saat eväitä myös yrittäjäksi ryhtymiseen.

Ylempään AMK-tutkintoon voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Joihinkin YAMK-koulutuksiin voi hakea myös vastaavan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneet. Lisäksi kaikkiin YAMK-koulutuksiin vaaditaan kahden vuoden alan työkokemus.

Koulutuksen vaatima työkokemus tuo opintoihin käytännönläheisyyttä, johon opinnot Master Schoolissa antavat syvyyttä ja laajuutta.

Olipa tavoitteesi syventää osaamistasi omalla alallasi tai laajentaa näkemystäsi uusille aloille, saat Master Schoolissa taitoja, joilla ymmärrät ja kykenet johtamaan työelämän muutoksia.

Kuntoutus YAMK

Kuntoutus, ylempi amk
Kuntoutus YAMK