Siirry suoraan sisältöön

Terveyden edistämisen koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
sairaanhoitaja (ylempi AMK)
ensihoitaja (ylempi AMK)
terveydenhoitaja (ylempi AMK)
geronomi (ylempi AMK)
naprapaatti (ylempi AMK)
sosionomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen rakenne (90 op) jakautuu terveyden edistämisen ydinosaamiseen (30 op), täydentävään osaamiseen 30 (op) ja opinnäytetyöhön (30op)

Ydinosaamisen sisältö (30 op)
• Terveyden edistämisen lähtökohdat ja eettinen perusta
• Terveyden edistämisen teoreettiset mallit ja menetelmät yksilö, perhe ja yhteisötasolla
• Näyttöön perustuva terveyden edistämisen toiminta ja sen kehittäminen
• Terveyden edistämisen strategiat ja tiedolla johtaminen
• Asiakaslähtöisyys terveyttä edistävissä palveluissa ja niiden kehittämisessä
• Terveyden edistämisen asiantuntijuus, johtaminen ja vaikuttavuuden arviointi

Opintojen tavoite

Opintojen myötä vahvistat omaa osaamistasi toimia monialaisessa toimintaympäristössä terveyden edistämisen asiantuntijana, kehittäjänä sekä johtamis- ja esimiestyössä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelussa vahvat työelämäyhteydet näkyvät oppimistehtävien ja opinnäytetyön sijoittamisessa työelämän toimintaprosesseihin. Kehittämistyön aihe liittyy työelämän kehittämiseen.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Opetus muodostuu lähipäivistä koulussa ja verkossa toteutetuista opinnoista. Opiskelu sisältää elektronista tiedonhankintaa, itsenäistä perehtymistä aihealueisiin, kirjallisia tehtäviä, pienryhmätyöskentelyä ja tehtävien vertaisarviointia verkossa, seminaariesityksiä ja projektityöskentelyä.

Opiskelu edellyttää osallistumista 3¬ 5 lähipäivään kuukaudessa, itsenäistä tiedonhankintaa, hyviä verkkoyhteyksiä, tietotekniikkaa ja aktiivista, aikataulutettua verkkotyöskentelyä opiskelijatovereiden kanssa.

Lähipäivät toteutetaan Kotkassa ja etäyhteyden kautta. Täydentävät opintojaksot tarjotaan Master Schoolissa ja opintojaksoille osallistuu opiskelijoita myös muista koulutusohjelmista.

Uramahdollisuudet

Terveyden edistämisen ylemmän AMK-koulutuksen suorittaneen mahdollisia tehtävänimikkeitä ovat:
• osastonhoitaja
• apulaisosastonhoitaja
• palvelukodin johtaja
• palvelukodin vastaava
• palvelupäällikkö
• kotihoidon aluejohtaja
• kuntoutuspäällikkö
• projektikoordinaattori
• projektityöntekijä
• Hyvinvointikoordinaattori
• Työhyvinvointikoordinaattori

Opiskelija voi profiloitua aiemman tutkintonsa tai luomansa osaamisalueen mukaan erilaisiin tehtäviin. Profiloitumista tukevat kehittämistyö ja vapaavalintaiset opinnot.

Opinnot suoritettuaan opiskelija saavuttaa ylemmän AMK-tutkinnon. Johtamisopintojen perusteella opiskelija on pätevä lähiesimiestehtäviin, jolloin sijoittumispaikka on riippuvainen aiemmasta tutkinnosta.

Terveyden edistämisen opintojen perusteella opiskelija on pätevä terveyden edistämisen hankkeiden koordinaattorin ja projektityöntekijän tehtäviin. Koulutus antaa pätevyyden tehtäviin, joissa on vaatimuksena ylempi korkeakoulututkinto.

Terveyden edistäminen, ylempi amk
Tunnus
(TEKT24SY)
Terveyden edistäminen, ylempi amk
Tunnus
(TEKT23SY)
Terveyden edistäminen, ylempi amk
Tunnus
(TEKT22SY)
Terveyden edistäminen, yamk
Tunnus
(TEKT20SY)
Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Terveyden edistämisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Paula Kristeri
Vastuuopettaja

Paula Kristeri

Ryhmät
 • TEKT23SY
  Terveyden edistäminen, ylempi amk

Tavoitteet

• Osaat hyödyntää näyttöön perustuvia suosituksia ja systemoitua tietoa terveyttä edistävässä toiminnassa
• Osaat kriittisesti arvioida tutkittua tietoa ja ymmärrät tutkimusnäytön tuottamisen vaiheet
• Osaat analysoida terveyttä edistävän toiminnan toteutumista tutkimusnäyttöön pohjautuen
• Osaat kehittää terveyttä edistävää toimintaa tutkimusnäyttöön pohjautuen
• Osaat soveltaa tutkimusnäyttöön pohjautuvia yhtenäisiä käytäntöjä terveyttä edistävän toiminnan kehittämisessä

Sisältö

• Tutkimusnäytön lähteet ja näytön asteet
• Tutkimusnäytön kriittisen arvioinnin kriteerit ja vaiheet
• Näyttöön perustuvat yhtenäiset käytännöt
• Tutkimusnäytön implementointi terveyttä edistävään toimintaan

Opiskelumateriaali

Bianchi, M., Bagnasco, A., Bressan, V. A. (2018) Review of the role of nurse leadership in promoting and sustaining evidence-based practice. Journal of Nursing Management; 26: 918–932.
Birken, S., Clary, A., Tabriz, A. A., Turner, K., Meza, R., Zizzi, A., Larson, M., Walker, J., Charns, M. (2018) Middle managers´ role in implementing evidence-based practices in health care: a systematic review. Implementation Science; 13: 1-14.
Friesen-Storms, J. H. H., M., Moser, A., van der Loo, S., Beurskens, A. J. H. M. & Bours, G. J. J. W. (2014) Systematic implementation of evidence-based practice in clinical nursing setting: a participatory action research project. Journal of Clinical Nursing 24, 57-68.
Häggman- Laitila, A. (2009) Näyttöön perustuva hoitotyö: systemaattinen katsaus implementointiin. Hoitotiede 21 (4), 24-258.
Korhonen, A., Jylhä, V., Korhonen, T. & Holopainen, A. (2018) Näyttöön perustuva toiminta. Tarpeesta tuloksiin. Hoitotyön tutkimussäätiö & Skhole, Nordestedt
Melnyk, B. M., Gallagher-Ford, L., Fineout-Overholt, E., & Long, L. E. (2014) The establishment of evidence-based practice competencies for practicing registered nurses and advanced practice nurses in real-world clinical settings: Proficiencies to improve healthcare quality, reliability, patient outcomes, and costs. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 11(1), 5-15.
Stetler, C. B., Ritchie, J. A., Rycroft-Malone, J. & Charns, M. P. (2014) Leadership for evidence-based practice: strategic and functional behaviors for institutionalizing EBP. Worldviews Evidence Based Nursing, 11, 219-226.
Taylor, N., Clay-Williams, R., Hodgen, E., Braithwaite, J. & Groene, O. (2015) High performing hospitals: A qualitative systematic review of associated factors and practical strategies for improvement. BMC Health Services Research, 15 (244), 2-22.
Turpeinen, M. & Koskela I. (2017) Onko pakko? Onko mahdollista? Osataanko? Halutaanko? Uutta toimintamallia käyttöönottamassa organisaation muutostilanteessa. Hallinnon Tutkimus 36 (3), 197-212.
Ajankohtainen materiaali (tieteelliset artikkelit ja väitöskirjat), joka ilmoitetaan opintojakson alussa

Yksilölliset oppimisväylät

Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.
Opiskelusi rytmittyy lukujärjestyksen mukaisten luento-opetusten, ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson oppimistehtävä tehdään yhteistyössä opiskelijan työelämän yhteyksien kanssa.

Tentit ja muut määräajat

Kirjalliset tehtävät tulee palauttaa opintojakson toteutusajan aikana

Opiskelijan työmäärä

135h joka jakautuu 18h luennot ja pakollinen ryhmätyöskentely, itsenäinen opiskelu 117h, joka on noin 3 viikkoa kokoaikaista työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Terveyden edistämisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Paula Kristeri
Vastuuopettaja

Paula Kristeri

Ryhmät
 • TEKT23SY
  Terveyden edistäminen, ylempi amk

Tavoitteet

• Osaat kuvata monitieteellisistä lähtökohdista eri terveyden edistämisen määritelmiä
• Osaat kuvata terveyden edistämisen kehityskulkuja ja painopistealueita
• Ymmärrät terveyden taustatekijät ja niiden vaikutuksen terveyteen ja terveyserojen syntyyn
• Hallitset terveyden edistämisen eettisen perustan ja arvot
• Ymmärrät terveyden osana ihmisarvoa

Sisältö

• Terveyden edistämisen mallit ja määritelmät monitieteisistä lähtökohdista
• Terveyden edistämisen kehityskulut ja painopistealueet eri ajanjaksoina
• Terveyden taustatekijät ja terveyserojen synty
• Terveyden edistämisen eettinen perusta ja arvot
• Terveys ihmisarvona

Opiskelumateriaali

Patja K., Absetz, P. & Rautava, P. Terveyden edistäminen
Kustannus Oy Duodecim 2022 (löytyy e-kirjana)

Pietilä A-M. (toim.) 2012 Terveyden edistäminen teoriasta toimintaan

Naidoo J & Wills J (2016) Foundations for health promotion

Green J., Cross R., Woodall J. & Tones K. (2019) Health promotion. Planning and Strategies.
Woodall J. & Cross R. (2022) Essentials of health promotion

Ajankohtainen materiaali (tieteelliset artikkelit ja väitöskirjat), jotka ilmoitetaan opintojakson alussa.

Yksilölliset oppimisväylät

Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.
Opiskelusi rytmittyy lukujärjestyksen mukaisten luento-opetusten, ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson kirjalliset tehtävät tehdään opiskelijan työelämän yhteyksien kanssa yhteistyössä.

Tentit ja muut määräajat

Kirjalliset tehtävät tulee olla palutettuna opintojakson toteutusajan aikana.

Opiskelijan työmäärä

135h joka jakautuu: 18h luento-opetusta ja pakollista ryhmätyöskentelyä, 117h itsenäistä opiskelua, joka on noin 3 viikkoa kokoaikaistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 01.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Terveyden edistämisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Kirsi Jurvanen
 • Marja-Liisa Rissanen
Ryhmät
 • TEKT23SY
  Terveyden edistäminen, ylempi amk

Tavoitteet

• Ymmärrät kansallisen ja kansainväliset terveyspoliittiset linjaukset ja strategiat väestön terveyden edistämisen taustalla
• Ymmärrät strategisen terveyden edistämisen suunnittelun, toiminnan ja arvioinnin kunta- ja maakuntatasolla
• Ymmärrät tiedolla johtamisen osana kunnan ja maakunnan hyvinvointijohtamista
• Osaat soveltaa ihmisiin kohdistuvaa vaikutusten arviointia terveyden edistämisen strategisessa suunnittelussa
• Osaat soveltaa osallisuuden hyviä käytänteitä terveyden edistämisen strategian laatimisprosessiin kunta- ja maakuntatasolla
• Ymmärrät terveysviestinnän osana väestölle suunnattua terveyden edistämisen toimintaa
• Osaat soveltaa monitoimijuuden periaatteita terveyden edistämisen strategian laadinnassa

Sisältö

• Kansalliset ja kansainväliset terveyspoliittiset linjaukset
• Väestön terveyserojen kaventaminen
• Kunnan lakisääteiset velvoitteet terveyden edistämisen toiminnassa
• Terveyden edistämisen strategia kunnan ja maakunnan tasolla
• Tiedolla johtaminen
• Väestön terveyden tiedonlähteet (barometrit, indikaattoritieto)
• Väestölle suuntautuva terveysviestintä
• Ihmisiin kohdistuva vaikutusten arviointi
• Osallisuuden hyvät käytännöt terveyden edistämisen strategian laadintaprosessissa
• Monitoimijuus terveyden edistämisen laadintaprosessissa

Opiskelumateriaali

Green J., Cross R., Woodall J. & Tones K. (2019) Health promotion Planning and strategies

Luku 4. Health promotion planning - A systematic approach

Luku 5. Information needs

Luku 6. Healthy public policy

Ajankohtainen materiaali, joka ilmoitetaan opintojakson alussa

Yksilölliset oppimisväylät

Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.
Opiskelusi toteutuu lukujärjestyksen mukaisina luento-opetus päivinä 18.1., 9.2. ja 19.4. 2024, sekä yksilöllisenä oppimistehtävänä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Toteutuksen oppimistehtävä toteutetaan mahdolisuuksien mukaan yhteistyössä opiskelijan työyksikön kanssa

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson tehtävä tulee olla palautettu toteutusajan kuluessa

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 135h joka jakautuu: Kontaktiopetus 18h, itsenäinen opiskelu 117h, joka vastaa noin 3 täyttä työviikkoa

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Terveyden edistämisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Paula Kristeri
Vastuuopettaja

Paula Kristeri

Ryhmät
 • TEKT23SY
  Terveyden edistäminen, ylempi amk

Tavoitteet

• Osaat kuvata terveyden edistämisen toiminnan eri tasot
• Hallitset terveyden edistämisen toiminnan taustalla olevia teoreettisia malleja
• Osaat soveltaa monitieteistä tietoperustaa yksilön, perheen ja yhteisön terveyttä edistävään toimintaan
• Osaat soveltaa terveyden edistämisen teoreettisiin malleihin pohjautuvia menetelmiä yksilön, perheen ja yhteisön terveyttä edistävässä toiminnassa
• Osaat soveltaa luotettavaa tietoa yksilön, perheen ja yhteisön terveyden edistämiseen
• Osaat soveltaa kulttuurisen terveyden edistämisen tietoperustaa yksilön, perheen ja yhteisön terveyden edistämiseen

Sisältö

• Terveyden edistämisen tasot
• Terveyden edistämisen monitieteinen viitekehys teoreettisten mallien taustalla
• Terveyden edistämisen teoreettisiin malleihin pohjautuvat menetelmät yksilön, perheen ja yhteisön terveyttä edistävässä toiminnassa
• Luotettavan tiedon lähteet
• Kulttuurinen terveyden edistäminen yksilön, perheen ja yhteisön terveyttä edistävässä toiminnassa

Opiskelumateriaali

Naidoo J & Wills J. (2016) Foundations for health promotion. (erityisesti luvut 2. Strategies and methods, ja luku 3. Settings for health promotion)

Woodall J. & Cross R. (2022) Essentials of health promotion. SAGE Publications. (erityisesti luvut 3. When is health promotion relevant? Luku 4. Who is responsible for health promotion? Luku 5. Where is health promotion delivered?

Muu ajanjohtainen materiaali, joka ilmoitetaan opintojakson alussa

Yksilölliset oppimisväylät

Lukujärjestyksen mukaiseen kontaktiopetukseen osallistuminen.
Itsenäisesti kirjallisten tehtävien tekeminen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Toteutuksen oppimistehtävä toteutetaan yhteistyössä opiskelijan työyksikön kanssa

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson kaikki tehtävät tulee palauttaa 31.12.2023 mennessä

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 135h joka jakautuu: Kontaktiopetus 18h, itsenäinen opiskelu 117h, joka vastaa noin 3 täyttä työviikkoa.

Arviointiasteikko

1-5