Siirry suoraan sisältöön

Xamk – opiskelijan korkeakoulu


Xamk on korkeakoulu, jossa opiskelijan oppiminen ja työelämätaitojen kehittäminen ovat keskiössä. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutussuhteissa erilaisissa ympäristöissä ja yhteisöissä, mutta myös itsenäisesti asioihin syventyen. Opiskelijana kehität osaamistasi aktiivisesti ja vastuullisesti. Opettajat toimivat oppimisesi mahdollistajana ja tukijana. Oppimisen polulla kanssakulkijoinasi ovat myös muu henkilökunta sekä työelämän edustajat.

Xamk on opiskelijalähtöinen korkeakoulu. Opetuksessa huomioidaan opiskelijoiden erilaiset pohjatiedot, kiinnostukset ja tarpeet sekä erilaiset oppimistyylit. Joustavien oppimisväylien avulla pystyt halutessasi opiskelemaan ryhmäsi aikataulun mukaisesti, nopeuttamaan opintojasi tai yhdistämään niitä työssäkäyntiin. Lähiopetuksen lisäksi tarjolla on myös paljon verkko-opintoja sekä Xamkin että muiden ammattikorkeakoulujen tarjoamana.

Jatkuva oppiminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat avoimia kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Avoimen AMK:n tarjonta koostuu yksittäisistä opintojaksoista, eri alojen polkuopinnoista, 2. asteen opiskelijoille suunnatuista jatkoväyläopinnoista sekä korkeakouludiplomeista. Opinnot on tarkoitettu muille kuin Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Erikoistumis- ja täydennyskoulutuksissamme päivität ammattiosaamistasi lyhytkestoisissa täsmäkoulutuksissa.

Xamkin vahvuudet

Xamkilla on volyymiltaan Suomen suurin Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) sekä Avoin ammattikorkeakoulu. Erilaiset TKI-hankkeet ja tiivis työelämäyhteistyö tarjoavat opiskelijoillemme kiinnostavia ja ajantasaisia oppimisympäristöjä kehittää osaamistaan. Kansainvälisten verkostojen kautta voit myös suorittaa opintojasi halutessasi ulkomailla tai kansainvälistää opintojasi englanninkielisen tarjonnan kautta kotimaassa.

Opetussuunnitelman perusteet

Xamk järjestää AMK- ja YAMK tutkintoihin johtavaa koulutusta, täydennyskoulutusta sekä avoimen ammattikorkeakoulun opetusta. Tutkintoon johtavan koulutuksen perustan muodostavat opetussuunnitelmat, jotka on kuvattu koulutuskohtaisesti. Xamkin opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaisia moduuliopetussuunnitelmia, jotka koostuvat ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta. Ydinosaamisen opintojen kautta varmistat ammatillisen perusosaamisen, jota profiloit täydentävän osaamisen valinnoillasi. Koulutusten opetussuunnitelmat löytyvät kootusti tästä opinto-oppaasta.

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjaus on prosessi, joka tarjoaa sinulle opiskelun eri vaiheessa tarpeellista tietoa ja ohjausta. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) avulla suunnittelet ja toteutat oman opiskelupolkusi yhdessä opiskelijavastaavan kanssa. Vuosittaisessa HOPS päivityksessä tarkastellaan myös koulutuksen ulkopuolella hankkimasi osaamisen soveltumista tutkintoon (osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen), opintojen etenemistä ja suunnitellaan tulevia opintoja.

Olet vastuullinen opiskelija ja toimija omissa opinnoissasi. Ammattikorkeakoululla vastaa riittävän ohjauksen järjestämisestä niin, että voit rakentaa itsellesi mielekkään tutkinnon ja suorittaa sen normin mukaisessa ajassa.

Opintojen ohjaus on osa jokapäiväistä toimintaa. Opintojen ohjaukseen osallistuu koko henkilökunta ja se perustuu sinun tarpeisiisi. Laadukas opintojen ohjaus auttaa sinua suunnittelemaan paremmin omaa opiskeluasi sekä ehkäisemään ja ratkaisemaan opintojen etenemiseen liittyviä ongelmia.

Osaamisen arviointi

Osaamisen arvioinnin tarkoituksena on tukea ja tehdä näkyväksi oppimistasi Arvioinnissa kiinnitetään huomiota tietojen, taitojen sekä pätevyyden kehittymiseen. Nämä määritellään eurooppalaisessa ja kansallisessa (EQF ja NQF) viitekehyksessä. EQF:stä ja NQF:stä on olemassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun oma sovellus (AMK-opiskelijan osaamisen arviointikehikko), jota käytetään opintojesi arvioinnissa. Opintojaksot arvioidaan asteikoilla hylätty/1 – 5 tai hyväksytty/täydennettävä. Hyväksytty taso on arvosana 1.

Laadunarviointi ja kehittäminen

Xamk arvioi ja kehittää jatkuvasti koulutuksen laatua. Laadun kehittäminen sisältyy koko henkilöstömme ja opiskelijoidemme toimintaan. Xamk toimii auditoitavan laatujärjestelmän mukaisesti.

Opintojesi aikana sinulla on mahdollisuus antaa palautetta aina opintojen aloitusvaiheesta valmistumiseen asti. Henkilöstö ja opiskelijat käsittelevät palautteita yhteisillä kehittämisfoorumeilla. Opintojaksopalaute kerätään jokaiselta opintojaksolta. Xamk kannustaa opiskelijoita aktiiviseen osallistumiseen toiminnan kehittämiseen. Laadunarvioinnissa hyödynnetään myös työelämäpalautetta ja valtakunnallisten koulutusarviointien tuloksia.

Kuvituskuva