OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > TALOTEKNIIKAN KOULUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Talotekniikan koulutus
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op

Insinööri (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Xamk - opiskelijan korkeakoulu

Xamk tarjoaa sinulle laadukasta ja ajanmukaista koulutusta, joka toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa. Työelämälähtöinen koulutus vahvistaa elinikäisen oppimisen kykyjäsi ja saat valmiudet osallistua yhteiskunnan ja työelämän kehittämiseen. Voit opiskella arkipäivisin (työviikkopohjainen opiskeluväylä) tai nopeuttaa opintojasi suorittamalla niitä iltaisin ja viikonloppuisin sekä verkko-opintotoina (opintoja nopeuttava väylä). Voit hyödyntää opinnoissa myös työpaikallasi tapahtuvaa oppimista (työssäkäyntiin integroitu väylä). Voit sisällyttää tutkintoosi myös muiden koulutusten opintoja kaikilla Xamkin kampuksilla. Tutkintosi ydinosaamiseen sisältyy myös yrittäjyys-, digi- ja venäjäosaamista tukevia opintoja. Sinulle on tarjolla henkilökohtaista opintojasi tukevaa ja niitä edistävää ohjausta ja opiskelijahyvinvointipalveluita kaikilla kampuksilla.

Työllistyminen ja urapolku

Tyypillisiä ammattikorkeakoulusta valmistuneen LVI-insinöörin tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi LVI-suunnittelija, projekti-insinööri, työpäällikkö, LVI-valvoja, LVI-tarkastusinsinööri, tekninen isän-nöitsijä, käyttöpäällikkö, tuotepäällikkö, markkinointi-insinööri tai opettaja. Insinööri voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä. Kansainväliseen toimintaan ja vientiin liittyen on tarjolla tehtäviä ul-komailla. Tulevaisuudessa rakennusten ja kiinteistöjen energiatehokkuuteen ja energiatehokkuu-den kehittämiseen liittyvät asiantuntijatehtävät laajentavat uravalintamahdollisuuksia.
Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen sinulla on mahdollisuus hakeutua opiskelemaan Xamkin Master Schooliin. Pääsyvaatimuksena ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen on alalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto sekä valmistumisen jälkeen vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Talotekniikan yamk –koulutus profiloituu kiinteistöjen energiatehokkuuteen sekä rakennusten sisäilma-asioihin.

Opetussuunnitelman perusteet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman tavoitteena on taata sinulle työelämän vaatima osaaminen. Keskiössä on opiskelijalähtöisyys, laatu, työelämän osaamistarpeet sekä joustavuus.
Osaamisperustaisen opetussuunnitelman ydin on tutkintorakenne, joka mahdollistaa uratavoitteittesi mukaiset yksilölliset valinnat ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Opintojesi joustava eteneminen mahdollistuu ympärivuotisella opintotarjonnalla, verkko-opinnoilla sekä työn opinnollistamisella.

Tutkinnon tuottama osaaminen

Ammattikorkeakoulututkinnon yhteinen osaaminen koostuu seuraavista osaamisalueista: oppimi-sen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälisty-misosaaminen. Talotekniikan koulutuksen omia tutkintokohtaisia osaamisia ovat talotekniikan jär-jestelmäosaaminen, sisäympäristön ja tilojen ominaisuuksien hallinta, suunnitteluosaaminen, to-teutusosaaminen sekä käyttö- ja ylläpito-osaaminen.
Talotekniikan koulutuksen ydinosaaminen rakentuu LVI-järjestelmien syvälliseen osaamiseen sekä kiinteistöjen energiatehokkuuden hallintaan. Opit ymmärtämään matemaattisluonnontieteellisiä ilmiöitä ja soveltamaan tätä osaamista työkaluna työelämän ongelmien ratkaisemisessa ja kehittä-misessä. Talotekniikka-alan keskeinen alue on LVI-tekniikka, joka käsittää rakennusten lämmitys-, vesi-, viemäri-, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmien suunnittelun, asentamisen, ylläpidon ja kehit-tämisen.

Opiskelun aikana saat monipuoliset valmiudet LVI-alan tehtäviin. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on Suomen rakentamismääräyskokoelman edellyttämä koulutuksellinen pätevyys toimia LVI-alan suunnittelu- ja työnjohtotehtävissä.
Opintoihin sisältyy täydentävinä opintoina harjoittelua ja valinnaisia opintoja, joiden kautta voit syventää talotekniikan osaamistasi tai laajentaa näkökulmaasi yrittäjyyden, Venäjä-osaamisen tai digitalisaation suuntaan.

Tutkintoon johtavan koulutuksen toteutus

Tiiviit työelämäyhteydet ovat keskeinen osa jokaista koulutusta. Opintojen ja työelämän kytkey-tyminen voi tapahtua eri tasoilla ja tavoilla. Perinteisten harjoitteluiden ja opinnäytetyön lisäksi voit tehdä erilaisia työelämään kytkeytyviä toimeksiantoja ja kehittämisprojekteja yhdessä oman alasi ja muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Monenlaiset tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet (TKI) tarjoavat sinulle mahdollisuuksia yhdistää opintojasi ja työelämän tarjoamia tehtäviä. Voit myös hyödyntää olemassa olevaa alan työpaikkaasi opinnoissasi (työn opinnollistaminen).
Talotekniikan koulutuksessa ovat aktiivisesti mukana sekä paikalliset että valtakunnalliset alan yri-tykset ja julkiset toimijat. Opintojaksoilla käy vierailevia luennoitsijoita eri yrityksistä. Yritykset jär-jestävät opiskelijoille omiin laitteisiinsa ja osaamiseensa liittyvää koulutusta. Talotekniikan projekti-toimissa pääset kehittämään projektityöskentelytaitojasi ulkopuolisille toimeksiantajille tehtävissä projekteissa. Harjoittelun ja opinnäytetöiden yhteydessä saat mahdollisuuden tutustua alan yrityk-siin, niiden toimintatapoihin ja kehittämiseen.
Talotekniikan koulutuksen työviikkopohjainen opetussuunnitelma tarjoaa sinulle kolmen ja puolen vuoden aikana lähiopetusta ammattitaitoisten opettajien johdolla. Opintojen alussa hankit teknilli-siin opintoihin vaadittavia matemaattisluonnontieteellisiä perustaitoja samalla, kun alat perehtyä LVI-järjestelmiin. Lähiopetus sisältää teorialuentojen lisäksi paljon laskuharjoituksia, mittaus- ja laboratoriotöitä sekä erilaisia ryhmätöitä ja itsenäisiä oppimistehtäviä. Opintojen aikana teet vähin-tään kaksi asiakasprojektia jo ennen opinnäytetyövaihetta.
Opiskelijana olet itse vastuussa oman osaamisesi kehittymisestä. Tukenasi tässä prosessissa ovat kaikki koulutuksen opettajat ja erityisesti opiskelijavastaavasi sekä opinnäytetyösi ohjaaja. Oppi-misprosessista ja yksittäisistä opetuksista sinulla on mahdollisuus antaa palautetta ja olla mukana kehittämässä koulutustamme.
Halutessasi sinulla on mahdollisuus nopeuttaa valmistumistasi sisällyttämällä opinnäytetyön teko neljännen vuoden syksyn aikatauluun. Riippuen aikaisemmin hankkimastasi osaamisesta voit ovan kanssa tehtävän HOPSin mukaisesti suorittaa osan opintojasi monimuotoryhmän mukana, jolloin opintojen kokonaiskesto voi vieläkin lyhentyä. Jos olet alan töissä opintojesi aikana, voi tulla mah-dolliseksi suorittaa joitain opintojen osia työelämään integroituna.

Osaamisen arviointi

Osaamisen arvioinnin tarkoituksena on tukea ja tehdä näkyväksi oppimistasi. Arvioinnissa kiinnite-tään huomiota tietojen, taitojen sekä pätevyyden kehittymiseen. Nämä määritellään eurooppalai-sessa ja kansallisessa (EQF ja NQF) viitekehyksessä. EQF:stä ja NQF:stä on olemassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun oma sovellus (AMK –opiskelijan osaamisen arviointikehikko), jota käytetään opintojesi arvioinnissa. Opintojaksot arvioidaan asteikoilla hylätty/1 – 5 tai hyväksyt-ty/täydennettävä. Hyväksytty taso on arvosana 1.
Moduulien tuottama osaaminen arvioidaan laadullisesti. Arviointisi voi tapahtua esimerkiksi itsear-viointinasi, vertaisarviointina tai opettajan vetämänä arviointikeskusteluna. Moduulien arvioinnista ei anneta arvosanaa. Moduulien arvioinnin tehtävänä on auttaa sinua hahmottamaan osaamisesi kokonaisvaltaista kehittymistä.

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjauksella edistetään sinun ammatillista kasvuasi kohti työelämän edellyttämää osaa-mista. Ohjauksella tuetaan sinun onnistumistasi opintojen eri vaiheissa, vahvistetaan opiskelutaito-ja ja itseohjautuvuutta. Sinua kannustetaan tekemään vastuullisia ja itsenäisiä päätöksiä omissa opinnoissasi.
Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelmasi rakentuu koulutuksen osaamistavoitteiden ja ai-kaisemmin hankitun osaamisen pohjalta. Tunnistat ja arvioit oman osaamisesi kehittymistä ja päivi-tät henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaasi vähintään kerran vuodessa tapahtuvissa ohjauskes-kusteluissa. Siinä käsitellään urasuunnitelmaasi tukevia valintoja, harjoittelua, opinnäytetyötä ja kansainvälistä opiskelua.
Asioita, joita jo osaat, sinun ei tarvitse enää opiskella. Voit osoittaa ja näyttää jo hankkimasi osaa-misen, jolloin voit keskittyä uuden oppimiseen. Aiemmin hankittu osaaminen on arvokasta ja sen voi tehdä näkyväksi tunnistamisprosessin kautta. Osaamisen tunnistamista voit hakea korkeakou-luissa tai muissa oppilaitoksissa suoritetuista opinnoista. Muulla tavoin hankittua osaamista, esim. työssä tai vapaa-ajalla, voit osoittaa näyttämällä osaamisesi. Oleellista on, että osaaminen vastaa tutkinnon ja opintojakson tavoitteita. Opintojen aikainen työskentelysi voi tuottaa koulutuksen tavoitteita vastaavaa osaamista. Työssä hankkimaasi osaamista voit opinnollistaa suunnitellusti ja etukäteen sovitusti osaksi tutkintoasi. Työn opinnollistamisessa käytäntö ja teoria kohtaavat.
Opiskeluasi tukee Ammatillisen kasvun opinnot, jossa pohditaan yhdessä ammattiin kasvun keskei-siä teemoja sekä opintojen tavoitteellisuutta ja sujuvuutta. Kasvat ammatillisesti opintojen aikana vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Työelämän toimijoilla on merkityk-sellinen rooli opintojen osana suoritettavissa työelämäyhteistyöprojekteissa, harjoitteluissa ja opinnäytetyössä.
Opintojen alkuvaiheessa sinua ohjaavat tuutoropiskelijat. Tuutorit ovat vanhempia opiskelijoita, jotka toimivat vertaisohjaajanasi. He perehdyttävät sinut opiskeluympäristöön, opiskelun käytän-töihin sekä Xamkin opiskelijayhteisöön ja opiskelupaikkakuntaasi.
Hyvinvointisi on tärkeä asia meille kaikille. Opintojen aikana sinulla on tukena koko XAMKin henki-lökunta. Opiskelijoiden käytettävissä eri kampuksilla ovat opetuksen palvelut ja opiskelutervey-denhuolto. XAMK on viihtyisä, yhteisöllinen ja turvallinen opiskeluyhteisö.

Oppimisympäristöt

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset puitteet oppimisellesi. Merkittävä osa oppimisestasi tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. Oppimisympäristöinäsi ovat mm. innovaatio- ja projektiympäristöt (esim. Xinno, Xentre, CampusIT ja Logistiikkaverstas), moni-puoliset simulaatioympäristöt, erilaiset opetusravintolat, verkkoympäristöt (eKampus) sekä työ-elämä ja TKI–hankkeet oppimisympäristöinä. Lisäksi voit toteuttaa oppimistasi myös kahdessa ai-dossa alueellisessa ympäristössä: metsässä ja merellä.
Talotekniikan koulutuksessa työskennellään suurelta osin Mikkelissä Kasarmin kampuksen ajan-mukaisissa luokkaympäristöissä, joissa käytössä on alan atk-ohjelmistoineen. Opiskelet myös laa-jassa, juuri uusitussa laboratoriokokonaisuudessa, joka muodostaa monipuolisen lvi-alan mittaus-, tutkimus- ja kehittämisympäristön. Laboratoriotilojen yhteydessä on myös tilat projektityöskente-lyyn.

Opetuksen tukena toimii laaja yritysyhteistyöverkosto. Opintojasi voit suorittaa osaamisen karttu-essa myös käytännön työelämän tehtävissä sekä Xamkin monipuolisissa tki-hankkeissa. Oppimisesi tukena käytämme netissä toimivaa Moodle-oppimisympäristöä. Lisäksi tarpeen mukaan tiedo-tamme ajankohtaisista asioista ryhmäkohtaisesti eri some-välineillä.

Kansainvälisyys

Xamkissa opiskelevilla on hyvät mahdollisuudet kansainvälistyä. Opiskelija voi lähteä opiskeluvaih-toon korkeakouluun, harjoitteluun yritykseen/organisaatioon tai käyttää molemmat mahdollisuu-det. Opiskelemaan lähdetään yhdeksi tai kahdeksi lukukaudeksi, yleensä toisena tai kolmantena opiskeluvuotena koulutuksesta riippuen. Kansainvälisin vaihdon tavoitteena on lisätä opiskelijoi-den valmiuksia toimia yhä enemmän kansainvälistyneessä työelämässä. Tavoitteena on luoda edel-lytyksiä opiskelijoiden hyvälle työllistymiselle valmistumisen jälkeen. Opiskelijavaihto on osa laadu-kasta korkeakouluopiskelua ja edistää opiskelijan ammatillista kasvua ja osaamista. Ulkomailla opis-kelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa ja itse-varmuutta. Xamkilla on laaja partneriverkosto. Partnereita on yhteensä yli 300 noin 40 maassa. Jo-kaisesta koulutuksesta on mahdollista hakea vaihtoon.
Kotikansainvälistymistä voi toteuttaa suorittamalla tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. Eng-lanninkielisissä ryhmissä on mukana ulkomaalaisia opiskelijoita. Täysin englanninkielisiä koulutuksia Xamkissa on viisi: AMK-tutkintoon johtavat Business Management, Information Technology, Envi-ronmental Engineering, Game Design sekä International Business. Kansainvälinen kesälukukausi, toukokuusta elokuuhun on täysin englanninkielinen. Kotikansainvälistyminen on hyvä vaihtoehto, jos ei ole mahdollisuutta lähteä vaihtoon.
Talotekniikka-ala kansainvälistyy koko ajan. Opiskelijoita rohkaistaan kielten opiskeluun, kansain-väliseen vaihtoon ja harjoitteluun joustavilla ja vaihtoehtoisilla opintojärjestelyillä. Koulutuksella on aktiiviset yhteistyösuhteet etenkin saksalaisiin yliopistoihin, muutamaan yliopistoon Venäjällä sekä liettualaiseen teknilliseen yliopistoon Vilnassa. Biberachin korkeakoulun kanssa on vuosikausia ollut käynnissä kahden viikon pituinen kansainvälinen intensiiviopintomalli, joka tarjoaa lyhyen vaihdon mahdollisuuden sellaisille opiskelijoille, jotka eivät halua lähteä kokonaisen lukukauden kestävään vaihtoon. Talotekniikan kaksoistutkinto-opiskelijoiden ryhmä tarjoaa suomalaisille opis-kelijoille mahdollisuuden kotikansainvälistymiseen ja näkökulman Venäjä-osaamiseen.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun strategiassa on Venäjä-osaaminen nostettu profiloitumis-tekijäksi. Se tarkoittaa sitä, että saat kaikissa koulutuksissa mahdollisuuden perehtyä oman alasi Venäjä-osaamiseen ydinosaamisen opinnoissa. Lisäksi voit laajentaa omaa Venäjä-osaamistasi täy-dentävissä opinnoissa valitsemalla Venäjä-polun opintoja.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kielitarjonnasta voit valita pakollisten kieliopintojen lisäksi vapaasti valittaviksi opinnoiksi saksan, espanjan, italian, ranskan tai venäjän opintojaksoja. Jokaista kieltä voit opiskella 5-15 opintopistettä. Monipuolinen kielitaito antaa hyvät mahdollisuudet kan-sainväliseen työelämään ja on usein valttikortti työpaikka hakiessasi.

Laadun arviointi ja kehittäminen

Xamkissa arvostetaan laatua, ja laadun kehittäminen sisältyy koko henkilöstömme ja opiskeli-joidemme toimintaan. Parannamme jatkuvasti opetuksen ja ohjauksen laatua, opiskeluympäristö-jen kiinnostavuutta ja kehitämme koulutusta.
Kokoamme merkittävän osan kehittämisen pohjana käytettävästä palautetiedosta opiskelijoille, henkilöstölle ja sidosryhmille säännöllisesti tehtävillä kyselyillä. Opiskelijana sinulla on keskeinen rooli Xamkin laadun jatkuvassa kehittämisessä. Opintojesi aikana vastaat useisiin laatukyselyihin. Opintojaksopalautteet sekä opiskelun aikana tehtävät tulokysely ja koulutuksen kehittämiskysely sekä opintojen loppuvaiheessa annettu valmistumisvaiheen palaute ovat osa laatujärjestelmää.
Henkilöstö ja opiskelijat käsittelevät yhdessä laatupalautteita erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, joissa sovitaan uusista toimintatavoista ja keskustellaan aiemmin tehtyjen kehittämistoimien vaikutuksis-ta. Nämä foorumit ovat hyvä kanava tuoda esille opiskelijoiden näkemyksiä toiminnasta ja suunni-telluista toimenpiteistä. Seuraava kaavio kuvaa opintojaksopalautteen polkua.

Lisätietoja laadun arvioinnista ja kehittämisestä saat opiskelijaintra Studentista.