Siirry suoraan sisältöön

Biotuotetekniikan koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Opintojen tavoite

Biotuotetekniikan insinööriksi valmistuttusi sinulla on monipuolinen osaaminen erilaisista tekniikoista ja menetelmistä, jotka liittyvät biopohjaisten materiaalien tuotantoon ja käyttöön sekä kuinka tuotteita voidaan valmistaa kestävästi ja ympäristöystävällisesti.

Ymmärrät kemiallisia ja biokemiallisia reaktioita, jotka liittyvät biomassan muuntamiseen erilaisiksi tuotteiksi, kuten biopolttoaineiksi, biokemikaaleiksi ja biopohjaisiksi materiaaleiksi.

Hallitset prosessitekniikoita, joita tarvitaan biotuotteiden valmistusprosessissa, kuten erilaisia erotus- ja puhdistusmenetelmiä.

Hallitset laboratoriotekniikoita ja -välineitä, joita tarvitaan biotuotteiden valmistuksessa, tutkimuksessa ja kehityksessä.

Ymmärrät liiketoiminnan perusteet ja osata soveltaa niitä biotuotealan yritystoiminnassa.

Kykenet kehittämään uusia ideoita ja innovaatioita biotuoteteollisuudessa sekä ratkaisemaan teknisiä ongelmia tehokkaasti.

Näiden taitojen ja osaamisen avulla biotuotetekniikan insinööri pystyy työskentelemään monipuolisesti erilaisissa tehtävissä biotuotealan yrityksissä, tutkimuslaitoksissa ja julkisella sektorilla.

Koulutuksen sisältö

Xamkin biotuotetekniikan insinöörikoulutuksen keskiössä ovat prosessitekniikat, erityisesti puuraaka-aineen hyödyntäminen monipuolisiksi tuotteiksi. Tämä kaikki tapahtuu osana kiertotaloutta, jossa luonnonvaroja käytetään kestävästi ja tehokkaasti uudelleen ja uudelleen. Prosessitekniikalla muokataan luonnonvaroista sellaisia jokapäiväisiä tarpeitamme palvelevia tuotteita kuin lehtiä, tekstiilejä, lääkkeitä ja biopolttoaineita.

Tässä koulutuksessa opit, miten raaka-aineista luodaan arvokkaita tuotteita samalla kun minimoidaan ympäristövaikutukset. Opit myös digitaalisia taitoja, kuinka prosesseja suunnitellaan ja automaatiota hyödynnetään tuotannossa.

Biotuotetekniikan keskeisiä opiskeluaiheita ovat:
• yleinen prosessitekniikka kuten, aineiden erotus- ja puhdistusprosessit
• metsäbioraaka-aineet ja niiden jalostus
• prosessiautomaatio
• materiaalien ja tuotteiden testaus ja analysointi
• prosessisuunnittelu ja -suunnitteluohjelmistot
• ympäristönsuojelu ja kiertotalous

Täydentävä osaaminen Xamkissa

Täydentävä osaaminen tarkoittaa opiskelijan valinnaisia opintoja. Täydentävän osaamisen avulla voit syventää tai laajentaa koulutuksen ydinosaamista ja profiloida omaa osaamistasi. Ammatillisten vapaasti valittavien opintojen avulla voit räätälöidä itsellesi yksittäisistä opintojaksoista tai opintokokonaisuuksista henkilökohtaisen opinto- ja urasuunnitelmasi mukaisen kokonaisuuden. Täydentävän osaamisen tarjonta sisältää kaikille koulutuksille yhteisiä monialaisia verkossa suoritettavia opintokokonaisuuksia, koulutusalan yhteisiä opintokokonaisuuksia sekä yksittäiselle koulutukselle soveltuvia opintokokonaisuuksia.

Muut vapaasti valittavat opinnot kuuluvat täydentävään osaamiseen ja ovat opiskelijan vapaasti valitsemia korkeakoulutasoisia opintojaksoja. Muita vapaasti valittavia opintoja voit valita tutkintoon enintään 15 op. Täydentävän osaamisen opintokokonaisuuksia tai opintojaksoja voit soveltuvin osin suorittaa myös muiden korkeakoulujen tarjonnasta. Täydentävän osaamisen laajuus on koulutuksen ydinopintojen laajuudesta riippuen 45–120 opintopistettä 210 opintopisteen tutkinnossa ja 60–120 opintopistettä 240 opintopisteen tutkinnossa.

Opintojen toteutus

Biotuotetekniikan insinööriksi opiskellaan Xamkin Savonlinnan kampuksella ja Kuitulaboratoriossa sekä alan johtavissa yrityksissä. Kuitulaboratorio on teollisuuden prosesseja tutkiva ja kehittävä Xamkin tutkimusyksikkö, jossa panostetaan sellu- ja paperitekniikkaan, biomateriaalien jalostukseen sekä vesiprosesseihin yhdessä yritysten kanssa.

Savonlinnassa on vahvaa metsäteollisuuteen liittyvää yritystoimintaa, jota myös Xamkin omistama Kuitulaboratoriokin palvelee. Kuitulaboratorio ja keväällä 2018 valmistunut Kuitu3 -laajennus toimivat kokeellisena oppimisympäristönä ja opiskelijana sinun on mahdollista tehdä projekti- ja lopputöitä Kuitulaboratorion biotuoteteknologian tutkimushankkeisiin liittyen.

Päiväopintojen toteutus

Päiväopetus tapahtuu pääsääntöisesti ma – pe. Opetussuunnitelma on laadittu 4 vuodelle. Harjoittelun suorittaminen kesäkuukausina sekä työelämälähtöisen projektin ja opinnäytetyön ajoituksella opiskeluaikaa on mahdollista nopeuttaa jopa vuodella. Lisäksi opintojaksojen suorittamista voi nopeuttaa valitsemalla opintojaksoja aiemmilta vuosiryhmiltä. Työssä opittuja tietoja ja taitoja on mahdollista myös opinnollistaa. 

Monimuoto-opintojen toteutus

Monimuotokoulutus soveltuu hyvin työn ja opiskelun yhdistämiseen.
Monimuoto-opetuksessa lähijaksot ovat pääsääntöisesti to 16—20, pe 8—16 ja la 8—16, n. kahden viikon välein sekä arki-iltoina etäopetuksena. Opetus tapahtuu Savonlinnan kampuksella Savonlinnan keskustan lähellä sekä Kuitulaboratorion kampuksella. Kampusten välinen etäisyys on n. 3 km. Osa lähijaksoista voidaan toteuttaa kokonaan etäyhteyden välityksellä.

Uramahdollisuudet

Työllisyysnäkymät alan insinööreille ovat todella hyvät, sillä koulutuspaikkoja alalle on vähän ja biotuoteteollisuuden ala kehittyy erittäin nopeasti. Biotuote- ja prosessitekniikan osaamista hyödynnetään hyvin laajasti teollisessa toiminnassa. Raaka-aineiden jalostaminen, materiaalien tuotantoprosessit, energian tuotanto sekä tuotteiden valmistus perustuvat prosessitekniikan osaamiseen.

Prosessitekniikkaa koulutuksessa käsitellään laajasti, jolloin valmistuvana insinöörinä voit työllistyä metsäteollisuuden lisäksi niitä palveleviin yrityksiin, kuten laitevalmistajien palvelukseen. Lisäksi työllistymismahdollisuuksia on kemian prosessiteollisuuden ja metallurgisen teollisuuden tuotantolaitoksissa.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia suunnittelu-, kehitys-, käyttö- tai myyntitehtävissä. Myös tehtävät kunnossapidossa tai koulutuksessa ovat mahdollisia. Työnantajayritykset voivat olla suuria metsäteollisuusyrityksiä, kemianteollisuusyrityksiä, suunnittelutoimistoja, laitteita ja kokonaisia tehdasosastoja toimittavia yrityksiä. Myös pienet, tiettyihin tuotteisiin erikoistuneet yritykset tarjoavat runsaasti työllistymismahdollisuuksia.

Savonlinnassa toimii useita metsäteollisuudelle laitteistoja valmistavia yrityksiä, kuten jätevedenpuhdistamoja, paperi- ja kartonkitehtaiden kemikaalien sekoitusjärjestelmiä, analyysi- ja ohjausjärjestelmiä, pakkausjärjestelmiä ja hiilidioksidin talteenottolaitoksia toimittavia yrityksiä.

Ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys liittyy läheisesti ko. teollisuuden toimintaan ja työpaikka voi löytyä esimerkiksi vesien käsittelyprosesseista.

Biotuotetekniikan insinöörit voivat työskennellä mm.:
- suunnittelu-, tuotekehitys-, valmistus- ja tutkimustehtävissä
- myynnin ja markkinoinnin tehtävissä
- teknisinä asiantuntijoina
- kunnossapitotehtävissä
- projektien johtotehtävissä
- tuotannon esimiestehtävissä

Koulutus antaa myös valmiudet toimia koulutustehtävissä sekä yrityksissä että teknisen alan oppilaitoksissa ja muissa koulutusorganisaatioissa.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:
• suunnitteluinsinööri
• tutkimusinsinööri
• projektipäällikkö
• myynti- ja markkinointipäällikkö
• vuoroinsinööri
• käyttöinsinööri
• tuotekehitysinsinööri
• tuotantopäällikkö
• kouluttaja

TKI ja työelämäyhteistyö

Savonlinnassa sijaitsevassa Kuitulaboratoriossa tehdään merkittävää tutkimus- ja kehitystyötä biotuotetekniikan alalla.

Tutkimustyö ja opetus on integroitu läheisesti toisiinsa ja opiskelijana sinulla on mahdollisuus suorittaa opintojaksoja ja työharjoittelua sekä tehdä opinnäytetyösi laboratorioissa tehtäviin hankkeisiin ja projekteihin liittyen. Opiskelijana sinulla on käytettävissä näiden laboratorioiden tutkimusvälineet ja laitteet ja myös näiden laboratorioiden tutkijoita ja henkilökuntaa hyödynnetään opetuksessa.

Harjoittelua ja projekteja sekä opinnäytetöitä tehdään myös alueen yrityksissä. Harjoittelu- ja opintojaksoja sekä opinnäytetöitä on mahdollista suorittaa myös ulkomailla, joko yrityksissä tai ammattikorkeakoulun partnerioppilaitoksissa ja -yliopistoissa.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Oppimisympäristö on biotuotetekniikassa ainutlaatuinen. Teoriaa ja digitaalisia taitoja opit Savonlinnan kampuksen ajanmukaisissa tiloissa. Käytännön laboratoriotöitä tehdään Kuitulaboratorion moderneissa tiloissa:

• kemian laboratorio
• prosessihalli
• pilothalli
• kuitu-, vesi- ja lietelaboratoriot
• pilotointilaitteistot tuotantomittakaavaan asti

Projekteissa on mahdollista tehdä työtä yritysten kehityshankkeisiin.

Biotuotetekniikka, päivätoteutus
Tunnus
(BISA24SP)
Biotuotetekniikka, päivätoteutus
Tunnus
(BISA23SP)
Biotuotetekniikka, päivätoteutus
Tunnus
(BISA21SP)
Biotuotetekniikka, päivätoteutus
Tunnus
(BISA20SP)

Ajoitus 04.09.2023 - 16.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3198 Ryhmät BISA23KM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS47-3268 Ryhmät BISA23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3233 Ryhmät BISA23KM
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus BI00CX98-3006 Ryhmät BISA21KM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus BI00CX98-3007 Ryhmät BISA21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus BI00BK68-3010 Ryhmät BISA23SP
Ajoitus 01.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus BI00CY00-3006 Ryhmät BISA21KM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus BI00CY00-3007 Ryhmät BISA21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus BI00CX99-3006 Ryhmät BISA21SP
Ajoitus 01.09.2023 - 16.12.2023 Toteutuksen tunnus TY00EK99-3041 Ryhmät BISA23KM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TY00EK99-3066 Ryhmät BISA23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus TY00EL00-3069 Ryhmät BISA23KM
Ajoitus 30.10.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus MT00AA55-3054 Ryhmät BISA23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS62-3119 Ryhmät BISA21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus BI00BK77-3008 Ryhmät BISA23KM
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus BI00BK75-3010 Ryhmät BISA23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus BI00BK72-3010 Ryhmät BISA23SP
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2025 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3267 Ryhmät BISA23SP
Ajoitus 08.01.2024 - 20.04.2024 Toteutuksen tunnus BI00DW11-3005 Ryhmät BISA23KM
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus BI00BK87-3005 Ryhmät BISA21KM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus BI00BK87-3006 Ryhmät BISA21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 01.12.2023 Toteutuksen tunnus BI00DW13-3002 Ryhmät BISA21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 20.04.2024 Toteutuksen tunnus BI00BK76-3009 Ryhmät BISA23KM
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus BI00BK82-3006 Ryhmät BISA21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 20.04.2024 Toteutuksen tunnus BI00BK83-3009 Ryhmät BISA23KM
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus BI00CY01-3006 Ryhmät BISA21KM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus BI00CY01-3007 Ryhmät BISA21SP
Ajoitus 01.09.2023 - 16.12.2023 Toteutuksen tunnus BI00BK73-3008 Ryhmät BISA23KM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus BI00BK73-3009 Ryhmät BISA23SP
Ajoitus 01.09.2023 - 16.12.2023 Toteutuksen tunnus BI00BK69-3008 Ryhmät BISA23KM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus BI00BK69-3009 Ryhmät BISA23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus BI00BK84-3005 Ryhmät BISA21SP
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus BI00DZ85-3002 Ryhmät BISA21KM BISA21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 20.10.2023 Toteutuksen tunnus VV00DE92-3131 Ryhmät BISA23SP VV2023-2024
Ajoitus 04.09.2023 - 20.10.2023 Toteutuksen tunnus VV00DE91-3031 Ryhmät BISA23SP VV2023-2024
Ajoitus 04.09.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus TY00EL03-3052 Ryhmät BISA23SP VV2023-2024
Ajoitus 01.09.2023 - 17.12.2023 Toteutuksen tunnus BI00DZ84-3002 Ryhmät BISA21KM
Ajoitus 01.09.2023 - 16.12.2023 Toteutuksen tunnus BI00BK70-3007 Ryhmät BISA23KM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus BI00BK66-3009 Ryhmät BISA23SP
Ajoitus 04.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus BI00CX97-3006 Ryhmät BISA21SP
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3259 Ryhmät BISA23SP
Ajoitus 01.09.2023 - 16.12.2023 Toteutuksen tunnus BI00BK67-3008 Ryhmät BISA23KM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus BI00BK67-3009 Ryhmät BISA23SP
Ajoitus 01.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus BI00CY02-3005 Ryhmät BISA21KM BISA20SP
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus BI00DW12-3002 Ryhmät BISA21SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS46-3187 Ryhmät BISA23SP PRSA22SP
Ajoitus 02.09.2024 - 06.12.2024 Toteutuksen tunnus BI00BK68-3011 Ryhmät BISA24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus BI00CX99-3008 Ryhmät BISA23KM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus TY00EL00-3068 Ryhmät BISA23SP PRSA23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus BI00BK79-3008 Ryhmät BISA23KM
Ajoitus 30.09.2024 - 17.12.2024 Toteutuksen tunnus BI00BK75-3011 Ryhmät BISA24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus BI00BK72-3011 Ryhmät BISA24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2026 Toteutuksen tunnus KY00DS63-3357 Ryhmät BISA24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus BI00DW11-3004 Ryhmät BISA23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus BI00CX95-3008 Ryhmät BISA23KM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus BI00BK76-3008 Ryhmät BISA23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus BI00BK83-3008 Ryhmät BISA23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus BI00CX93-3008 Ryhmät BISA23KM
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus BI00BK80-3008 Ryhmät BISA23KM
Ajoitus 02.09.2024 - 03.11.2024 Toteutuksen tunnus VV00DE92-3147 Ryhmät BISA24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 21.10.2024 Toteutuksen tunnus VV00DE91-3033 Ryhmät BISA24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 18.10.2024 Toteutuksen tunnus TY00EL03-3068 Ryhmät BISA24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus BI00DZ84-3003 Ryhmät BISA21SP
Ajoitus 02.09.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus BI00BK70-3008 Ryhmät BISA23SP
Ajoitus 02.09.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus MO00DS25-3219 Ryhmät BISA23KM
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus KY00DS51-3293 Ryhmät PRSA24SP BISA24SP
Ajoitus 02.09.2024 - 29.11.2024 Toteutuksen tunnus BI00CY02-3006 Ryhmät BISA21SP