OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > LIIKUNNANOHJAAJAKOULUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Liikunnanohjaajakoulutus
Liikunnan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

liikunnanohjaaja (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Opintojen tavoite

Liikunnanohjaaja AMK -tutkintoon johtavassa koulutuksessa hankit valmiudet liikunta-alan asiantuntijana toimimiseen, sekä erilaisissa koulutus-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä työskentelyyn.

Liikunnanohjauksen tavoitteena on kokonaisvaltainen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä liikuntapalveluiden ja –ympäristöjen kehittäminen. Liikunnanohjaaja AMK :na työskennellessäsi paneudut aktiivisen elämäntavan ja liikunta-aktiivisuuden edistämiseen, hyvinvointi- ja urheiluvalmennukseen sekä liikunnan ohjaukseen.

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisen vuoden aikana opit perusteet liikunnanohjaajan työlle. Opinnoissa perehdytään ihmisen toiminnan ja liikunnanohjauksen perusteisiin. Opit anatomiaa, liikunta- ja kuormitusfysiologiaa ja ryhmänohjauksen perusteita. Harjaannut terveyskunnon arvioinnissa ja fyysisen kunnon testaamisessa. Myös kielitaito ja viestintäosaaminen vahvistuvat ensimmäisen vuoden aikana.

Toisen vuoden aikana perehdyt monipuolisesti aktiivisen elämäntavan tukemiseen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Opit niihin liittyen erilaisia liikuntaneuvonnan, terveyttä edistävää liikunnan ja työhyvinvoinnin edistämisen menetelmiä. Harjaannut myös erilaisten liikuntaryhmien ohjauksessa ja liikuntatapahtumien tuottamisessa.

Kolmannen vuoden aikana sovellat liikunta-alan osaamistasi myös vaativammissa urheilu- ja elämäntapamuutosvalmennuksen asiakastilanteissa. Vahvistat työelämässä tarvittavaa osaamistasi perehtymällä liikuntapalveluiden kehittämiseen ja markkinointiin, sekä liikuntamatkailuun, –yrittäjyyteen ja johtamiseen. Lisäksi syvennät omaa urasuunnittelua tukevilla vaihtoehtoisilla ammattiopinnoilla. Käynnistät opinnäytetyön.

Viimeisen lukukauden aikana vahvistat asiantuntijuuttasi viimeisessä työelämäharjoittelussasi liikuntaympäristöjä ja –palveluita kehittäen. Päätät opinnäytetyöprosessisi ja esität opinnäytetyösi.

Jokaiseen lukukauteen sisältyy ohjattua käytännönläheistä harjoittelua, joka aluksi toteutuu omalla kampuksella sisä- ja ulkotiloissa (simulaatioympäristöt, toimintakykylaboratorio, oppimisprojektit) ja myöhemmin, opintojen edetessä, erilaisissa liikunta-alan työtehtävissä ja -ympäristöissä.

Vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa voit täydentää osaamistasi oman urasuunnitelmasi ja kiinnostuksesi mukaisesti oman ammattialan opinnoissa, monialaisissa opinnoissa ja yrittäjyysopinnoissa.

Vapaasti valittavilla opinnoilla voit omilla valinnoilla syventää erityisosaamista ja ammatillisia vahvuusalueita. Opintoja voit valita myös muiden koulutusten ja ammattikorkeakoulujen tarjonnasta.

Liikunnanohjauksen ydinosaamisen opinnot (180 op) koostuvat 15 - 30 opintopisteen laajuisista moduuleista, jotka ovat:
- Liikunnanohjauksen perusteet
- Ihmisen toiminnan perusteet
- Aktiivisen elämäntavan tukeminen
- Kokonaisvaltainen hyvinvoinnin edistäminen
- Valmennus prosessina
- Liikunta-alan tutkimus ja kehittäminen
- Liikuntamatkailu ja yrittäjyys
- Liikuntaympäristöjen ja -palveluiden kehittäminen
- Opinnäytetyö

Täydentävän osaamisen opinnot (30 op) voit valita tarjolla olevista liikunnanohjauksen syventävistä opinnoista, Xamkin monialaisista opinnoista tai muiden ammattikorkeakoulujen tarjonnasta.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Liikunnanohjauksen opinnot voit suorittaa päiväopintoina Savonlinnan kampuksella. Opinnot alkavat syksyllä 2020 ja niiden kesto on noin 3,5 vuotta. Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat lähiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, tentteihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen.

Opintoihin sisältyy 50 op harjoittelua, josta 15 op tapahtuu erilaisissa liikuntaympäristöissä ja kampuksen toimintakykylaboratoriossa. Koulun ulkopuolella tapahtuvaa työelämäharjoittelua opinnoista on 35 op ja se toteutetaan 3.-7. lukukaudella liikuntaa ohjaten, valmentaen, liikuntatapahtumia ja –palveluita toteuttaen ja tuottaen, sekä liikuntaympäristöjä kehittäen. Työelämäharjoittelua voit suorittaa myös esim. kotipaikkakunnallasi.

Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka mukaisesti sinua tuetaan mm. opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissa. HOPSin avulla voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan. Aiemmin hankkimaasi osaamista voidaan tunnistaa ja hyväksilukea osaksi opintojasi.
Voit nopeuttaa opintojasi esimerkiksi aiemmin hankkimaasi osaamista hyödyntäen, sekä valitsemalla opintojaksojen verkkototeutuksia ja tekemällä kesäopintoja. Tällöin perehdyt itsenäisesti opiskelumateriaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Myös kesäaikana toteutettu työelämäharjoittelu voi nopeuttaa opintojasi.

Voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi tai projektissa joko kokonaan tai osittain, mikäli työskentelet liikunta-alan, tai sitä lähellä olevassa yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Uramahdollisuudet

Liikunnanohjaaja AMK -tutkinnon suorittaneet työskentelevät itsenäisinä ammatinharjoittajina, yrittäjinä tai toisen palveluksessa mm. liikunta- ja urheiluseuroissa ja -järjestöissä, koulu- ja liikuntatoimessa, asiantuntija-, koulutus- ja projektitehtävissä, sekä erilaisissa suunnittelu-, johto- ja esimiestehtävissä.

Liikunnanohjaajan työn tavoitteena on ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, aktiivisen elämäntavan, liikunnan ja elämyksellisten kokemuksien edistäminen.
Liikunnanohjaajan työ on eri ikäisten ihmisten ja erilaisten ryhmien liikunnan ohjausta ja neuvontaa. Työpaikasta riippuen työtehtäviin voi sisältyä myös mm. testaamista ja valmennusta, tai liikuntapalvelujen ja –ympäristöjen suunnittelua.

Liikunnanohjaaja AMK:n työssä tarvittavia taitoja ovat
- liikuntapedagoginen osaaminen
- liikunnan didaktinen osaaminen
- hyvinvointivalmennusosaaminen
- ohjaus- ja neuvontaosaaminen
- yrittäjyysosaaminen
- liikunta-alan kehittämis- ja teknologiaosaaminen

Kehittyäkseen ammatissaan liikunnanohjaajat seuraavat uusimpia tutkimuksia ja hankkivat täydennyskoulutusta. Olisiko sinun unelmatyöpaikkasi esimerkiksi
- kuntosalilla
- urheilu- tai muussa järjestössä
- kuntoutumiskeskuksessa
- urheiluopistossa
- luonto-, elämys- tai matkailuliikunnassa
- omassa liikunta-alan yrityksessä
- yritysliikunnassa
- kunnallisessa liikuntatoimessa
- työterveyshuollossa
- tutkimus- tai projektityössä
- asiantuntijatehtävissä

TKI ja työelämäyhteistyö

Liikunnanohjaaja AMK -opinnossa opiskelijat ovat mukana tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI). Opiskelijana voit eri tavoin osallistua työelämää kehittävien hankkeiden tapahtumiin ja toimintamuotoihin osana opintoja. Opit tunnistamaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan merkityksen ja mahdollisuudet työelämän jatkuvaan kehittämiseen. Opit myös suunnittelemaan ja toteuttamaan innovatiivisia ratkaisuja työelämän kehittämiseksi.

Xamk toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita, joiden avulla voidaan kehittää uusia tuotteita ja palveluja alueen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi. Opinnäytetyöt liittyvät alueellisiin kehittämishankkeisiin tai muulla tavoin vastaavat työelämän tarpeisiin.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Liikunnanohjaaja AMK -koulutuksessa opiskelet monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä. Opiskelu tapahtuu usein pienryhmissä, joissa samalla opit liikunnanohjaajan työssä tarvittavia vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä itsesi johtamista ja vastuullisuutta. Ongelmaperustaisessa oppimisessa (PBL, Problem Based Learning) oppimisympäristönä ovat opiskelijoiden pienryhmät, joissa käsitellään liikunnanohjaajan työhön liittyviä oppimistehtäviä.

Kampuksella opiskelet erilaisissa projekteissa, simulaatioympäristöissä sekä toimintakykylaboratorioissa ja Saimaa Stadiumin Active Life Labissa todellisia työelämän tilanteita mallintaen. Verkko-oppimisympäristöt ja etäyhteyksien käyttö ovat osa liikunnanohjauksen opiskelua. Verkkovälitteisellä oppimisella tuetaan opiskelusi joustavuutta, ja mahdollistetaan osallistuminen lähiopiskeluun myös koulutuspaikkakunnan ulkopuolelta.

Liikunnanohjauksen käytännön osaamista opit harjoittelujaksoilla erilaisissa liikunta-alan työympäristöissä. Voit itse osallistua harjoittelupaikkojen valintaan. Työelämäharjoittelun voit suorittaa myös kotipaikkakunnallasi ja osan harjoittelusta voit tehdä ulkomailla kansainvälisenä vaihto-opiskelijana.

Monenlaiset tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet (TKI) tarjoavat sinulle mahdollisuuksia yhdistää opintojasi ja työelämän tarjoamia tehtäviä.