OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > LIIKUNNANOHJAAJAKOULUTUS
Päivätoteutukset (AMK)

Liikunnanohjaajakoulutus
Liikunnan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

liikunnanohjaaja (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Opintojen tavoite

Liikunnanohjaaja AMK -tutkintoon johtavassa koulutuksessa hankit valmiudet liikunta-alan asiantuntijana toimimiseen, sekä erilaisissa koulutus-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä työskentelyyn.

Liikunnanohjauksen tavoitteena on kokonaisvaltainen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä liikuntapalveluiden ja –ympäristöjen kehittäminen. Liikunnanohjaaja AMK :na työskennellessäsi paneudut aktiivisen elämäntavan ja liikunta-aktiivisuuden edistämiseen, hyvinvointi- ja urheiluvalmennukseen sekä liikunnan ohjaukseen.

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisen vuoden aikana opit perusteet liikunnanohjaajan työlle. Opinnoissa perehdytään ihmisen toiminnan ja liikunnanohjauksen perusteisiin. Opit anatomiaa, liikunta- ja kuormitusfysiologiaa ja ryhmänohjauksen perusteita. Harjaannut terveyskunnon arvioinnissa ja fyysisen kunnon testaamisessa. Myös kielitaitosi ja viestintäosaamisesi vahvistuvat.

Toisen opiskeluvuoden aikana perehdyt monipuolisesti aktiivisen elämäntavan tukemiseen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Opit niistä erilaisia liikuntaneuvonnan, terveyttä edistävää liikunnan ja työhyvinvoinnin edistämisen menetelmiä. Osan opinnoista voit suorittaa monialaisessa yhteistyössä fysioterapian opiskelijoiden kanssa. Harjaannut myös erilaisten liikuntapalvelujen suunnittelussa ja muotoilussa sekä opit liikuntayrittäjyyttä.

Kolmannen vuoden aikana vahvistat asiantuntijuuttasi ja opit johtamista. Käynnistät myös opinnäytetyön. Sovellat liikunta-alan osaamistasi myös vaativammissa terveyden edistämiseen tai urheiluvalmennukseen liittyvissä asiakastilanteissa.

Viimeisen lukukauden aikana vahvistat asiantuntijuuttasi ja työelämässä tarvittavaa osaamistasi liikuntapalvelujen kehittämisessä, markkinoinnissa ja projektin johtamisessa. Päätät opinnäytetyöprosessisi ja esität opinnäytetyösi.

Jokaiseen lukukauteen sisältyy ohjattua käytännönläheistä harjoittelua, joka aluksi toteutuu omalla kampuksella sisä- ja ulkotiloissa (simulaatioympäristöt, toimintakykylaboratorio, oppimisprojektit) ja myöhemmin, opintojen edetessä, erilaisissa liikunta-alan työtehtävissä ja -ympäristöissä.

Täydentävän osaamisen opinnoissa voit lisätä osaamistasi oman urasuunnitelmasi ja kiinnostuksesi mukaisesti oman ammattialan opinnoissa, monialaisissa opinnoissa ja yrittäjyysopinnoissa.

Vapaasti valittavilla opinnoilla voit syventää erityisosaamistasi ja ammatillisia vahvuusalueitasi. Opintoja voit valita myös muiden koulutusten ja ammattikorkeakoulujen tarjonnasta.

Liikunnanohjaajan ydinosaamisen opinnot koostuvat 15–30 opintopisteen laajuisista moduuleista, jotka ovat:

Liikunnanohjauksen ja liikuntapalvelujen perusteet
Ihmisen toiminta ja terveysliikunta
Terveellisen elämäntavan ja hyvinvoinnin edistäminen
Liikuntapalvelut ja liikuntayrittäjyys
Liikunta-alan tutkimus, kehittäminen ja asiantuntijuus
Liikuntapalvelun kehittäminen
Opinnäytetyö.

Täydentävän osaamisen opinnot (35 op) voit valita tarjolla olevista liikunnanohjauksen syventävistä opinnoista, Xamkin monialaisista opinnoista tai muiden ammattikorkeakoulujen tarjonnasta.

Opintojen toteutus ja joustavat oppimisväylät

Liikunnanohjaajan opinnot suoritetaan päiväopintoina Savonlinnan kampuksella. Opinnot alkavat syksyllä 2020, ja niiden kesto on noin 3,5 vuotta.

Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat lähiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, tentteihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen.

Opintoihin sisältyy 30 op työelämäharjoittelua. Harjoittelu jakautuu kolmelle opiskeluvuodelle aina 10 opintopisteen kokonaisuuksin.

Jokaiselle harjoittelulle on omat tavoitteensa, jotka liittyvät esimerkiksi liikunnan opettamiseen ja valmentamiseen, liikuntatapahtuminen ja -palvelujen tuottamiseen, aktiivisen elämäntavan tukemiseen ja liikuntaympäristöjen kehittämiseen. Työelämäharjoittelua voit suorittaa esimerkiksi kotipaikkakunnallasi.

Aiemmin hankkimaasi osaamista voidaan tunnistaa ja hyväksilukea osaksi opintojasi.

Voit nopeuttaa opintojasi esimerkiksi aiemmin hankkimaasi osaamista hyödyntäen sekä valitsemalla opintojaksojen verkkototeutuksia ja tekemällä kesäopintoja. Tällöin perehdyt itsenäisesti opiskelumateriaaliin ja teet tarvittavat oppimistehtävät. Oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaisen oppimisväylän toteutukseen suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Myös kesäaikana toteutettu työelämäharjoittelu voi nopeuttaa opintojasi.

Voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi tai projektissa joko kokonaan tai osittain, mikäli työskentelet liikunta-alalla tai sitä lähellä toimivassa yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Uramahdollisuudet

Liikunnanohjaaja AMK -tutkinnon suorittaneet työskentelevät itsenäisinä ammatinharjoittajina, yrittäjinä tai toisen palveluksessa mm. liikunta- ja urheiluseuroissa ja -järjestöissä, koulu- ja liikuntatoimessa, asiantuntija-, koulutus- ja projektitehtävissä, sekä erilaisissa suunnittelu-, johto- ja esimiestehtävissä.

Liikunnanohjaajan työn tavoitteena on ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, aktiivisen elämäntavan, liikunnan ja elämyksellisten kokemuksien edistäminen.
Liikunnanohjaajan työ on eri ikäisten ihmisten ja erilaisten ryhmien liikunnan ohjausta ja neuvontaa. Työpaikasta riippuen työtehtäviin voi sisältyä myös mm. testaamista ja valmennusta, tai liikuntapalvelujen ja –ympäristöjen suunnittelua.

Liikunnanohjaaja AMK:n työssä tarvittavia taitoja ovat
- liikuntapedagoginen osaaminen
- liikunnan didaktinen osaaminen
- hyvinvointivalmennusosaaminen
- ohjaus- ja neuvontaosaaminen
- yrittäjyysosaaminen
- liikunta-alan kehittämis- ja teknologiaosaaminen

Kehittyäkseen ammatissaan liikunnanohjaajat seuraavat uusimpia tutkimuksia ja hankkivat täydennyskoulutusta. Olisiko sinun unelmatyöpaikkasi esimerkiksi
- kuntosalilla
- urheilu- tai muussa järjestössä
- kuntoutumiskeskuksessa
- urheiluopistossa
- luonto-, elämys- tai matkailuliikunnassa
- omassa liikunta-alan yrityksessä
- yritysliikunnassa
- kunnallisessa liikuntatoimessa
- työterveyshuollossa
- tutkimus- tai projektityössä
- asiantuntijatehtävissä

TKI ja työelämäyhteistyö

Liikunnanohjaaja AMK -opinnossa opiskelijat ovat mukana tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI). Opiskelijana voit eri tavoin osallistua työelämää kehittävien hankkeiden tapahtumiin ja toimintamuotoihin osana opintoja.

Opit samalla tunnistamaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan merkityksen ja mahdollisuudet työelämän jatkuvaan kehittämiseen. Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan innovatiivisia ratkaisuja työelämän kehittämiseksi. Xamk toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita, joiden avulla voidaan kehittää uusia tuotteita ja palveluja alueen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi. Opinnäytetyöt liittyvät alueellisiin kehittämishankkeisiin tai muulla tavoin vastaavat työelämän tarpeisiin.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Liikunnanohjaaja AMK -koulutuksessa opiskelet monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä. Opiskelu tapahtuu usein pienryhmissä, joissa samalla opit liikunnanohjaajan työssä tarvittavia vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä itsesi johtamista ja vastuullisuutta. Ongelmaperustaisessa oppimisessa (PBL, Problem Based Learning) oppimisympäristönä ovat opiskelijoiden pienryhmät, joissa käsitellään liikunnanohjaajan työhön liittyviä oppimistehtäviä.

Kampuksella opiskelet erilaisissa projekteissa, simulaatioympäristöissä sekä toimintakykylaboratorioissa ja Saimaa Stadiumin Active Life Labissa todellisia työelämän tilanteita mallintaen. Verkko-oppimisympäristöt ja etäyhteyksien käyttö ovat osa liikunnanohjauksen opiskelua. Verkkovälitteisellä oppimisella tuetaan opiskelusi joustavuutta, ja mahdollistetaan osallistuminen lähiopiskeluun myös koulutuspaikkakunnan ulkopuolelta.

Liikunnanohjauksen käytännön osaamista opit harjoittelujaksoilla erilaisissa liikunta-alan työympäristöissä. Voit itse osallistua harjoittelupaikkojen valintaan. Työelämäharjoittelun voit suorittaa myös kotipaikkakunnallasi ja osan harjoittelusta voit tehdä ulkomailla kansainvälisenä vaihto-opiskelijana.

Monenlaiset tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet (TKI) tarjoavat sinulle mahdollisuuksia yhdistää opintojasi ja työelämän tarjoamia tehtäviä.