OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > MATKAILU- JA PALVELULIIKETOIMINNAN KOULUTUS
Päivätoteutukset

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


restonomi (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Xamk - opiskelijan korkeakoulu

Xamk tarjoaa sinulle laadukasta ja ajanmukaista koulutusta, joka toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa. Työelämälähtöinen koulutus vahvistaa elinikäisen oppimisen kykyjäsi ja saat valmiudet osallistua yhteiskunnan ja työelämän kehittämiseen. Voit opiskella arkipäivisin (työviikkopohjainen opiskeluväylä) tai nopeuttaa opintojasi suorittamalla niitä iltaisin ja viikonloppuisin sekä verkko-opintotoina (opintoja nopeuttava väylä). Voit hyödyntää opinnoissa myös työpaikallasi tapahtuvaa oppimista (työssäkäyntiin integroitu väylä). Voit sisällyttää tutkintoosi myös muiden koulutusten opintoja kaikilla Xamkin kampuksilla. Tutkintosi ydinosaamiseen sisältyy myös yrittäjyys-, digi- ja venäjäosaamista tukevia opintoja. Sinulle on tarjolla henkilökohtaista opintojasi tukevaa ja niitä edistävää ohjausta ja opiskelijahyvinvointipalveluita kaikilla kampuksilla.

Työllistyminen ja urapolku

Restonomina voit työskennellä laajasti matkailu- ja ravitsemisalan eri osaamisen alueilla, eli ovet ovat auki moneen suuntaan. Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutusohjelma antaa sinulle valmiudet toimia matkailu- ja ravitsemisalan esimies-, tuotekehitys-, markkinointi-, ja suunnittelutehtävissä. Restonomilla on ammattitaito johtaa ja kehittää mm. matkailu-, majoitus-, ruoka- ja ravintolapalveluja tai päivittäiskaupan palveluja.
Voit toimia esimerkiksi seuraavissa tehtävissä
• avainasiakaspäällikkö
• baariesimies
• kaupan tai tukun tuotepäällikkö tai tuoteryhmävastaava tai asiakasryhmävastaava
• kehittämispäällikkö
• keittiöpäällikkö
• koulutus- ja opetustehtävät
• koordinaattori
• lomakyläesimies
• markkinointipäällikkö, myyntipäällikkö, Sales Promotor, Marketing Manager
• matkasihteeri
• ohjelmapalvelutuottaja tai tapahtuma-assistentti
• palvelupäällikkö, Service Manager, projektipäällikkö, Project Manager
• päivittäistavarakaupan osastovastaava tai osastopäällikkö
• ravintolaesimies
• ravintolapäällikkö
• Restaurant Manager
• ruokapalveluesimies, ruoka- ja puhtauspalveluesimies
• ruokapalveluyksikön johtaja
• suunnittelija
• tiimijohtaja, Team Manager
• tuotekehittäjä
• vastaanottopäällikkö
• vuoropäällikkö
• yrittäjä
Matkailu- ja ravitsemisalalle on tyypillistä, että valmistumisen jälkeen työllistytään erilaisiin asiakaspalvelutehtäviin ja kokemuksen karttuessa edetään vaativampiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Matkailu- ja ravitsemisalalla tarvitaan työntekijöitä, joilla on oman erikoisalansa lisäksi vahvaa kehittämis-, markkinointi- ja liiketoimintaosaamista.

Seurantatutkimuksien mukaan valmistumisvaiheessa olevien restonomien työllistyminen on ollut erinomaista. Restonomikoulutuksen jälkeen sinulla on mahdollisuus suorittaa ylempikorkeakoulututkinto restonomi (YAMK) työskenneltyäsi valmistumisen jälkeen kolme vuotta alan työtehtävissä.

Opetussuunnitelman perusteet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman tavoitteena on taata sinulle työelämän vaatima osaaminen. Keskiössä on opiskelijalähtöisyys, laatu, työelämän osaamistarpeet sekä joustavuus.
Osaamisperustaisen opetussuunnitelman ydin on tutkintorakenne, joka mahdollistaa uratavoitteittesi mukaiset yksilölliset valinnat ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Opintojesi joustava eteneminen mahdollistuu ympärivuotisella opintotarjonnalla, verkko-opinnoilla sekä työn opinnollistamisella.

Tutkinnon tuottama osaaminen

Restonomikoulutuksen työelämän ydinosaaminen koostuu palvelukulttuuriosaamisesta, palvelujärjestelmäosaamisesta, palvelujohtamisosaamisesta, liiketoimintaosaamisesta ja palveluympäristöosaamisesta. Kaikille ammattikorkeakoulututkinnoille yhteinen osaaminen koostuu seuraavista osaamisalueista eli kompetensseista: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen.
Koulutuksessa on ydin- ja täydentävän osaamisen opintoja. Kullekin opiskeluvuodelle on määritetty vuositeema, joka kuvaa kehittymistäsi alan ammattilaiseksi. Opintojaksot on koottu moduleiksi. Yksi moduli on 15 opintopistettä (op) ja koostuu kolmesta 5 opintopisteen laajuisesta opintojaksosta. Opintojen toteutussuunnitelmissa määritellään modulien ja opintojaksojen tavoitteet, sisällöt, opettajat, toteutustavat, suoritustavat, opiskelijoiden työn mitoitus, aikataulut sekä osaamisen arviointitavat. Toteutussuunnitelma luo pohjan henkilökohtaiselle opintojen suunnittelulle (HOPS) ja yksilöllisille valinnoillesi. Ne ovat myös perusta eri alojen opiskelijoiden monialaiselle yhteistyölle ja toteutukselle.
Kaikille restonomiopiskelijoille yhteisiä ydinopintoja ovat: Valmiuksia työelämään, Matkailu- ja ravitsemispalvelut toimialana, Matkailupalvelut, Ruoka- ja ravintolapalvelut ja Matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminta, Palveluliiketoiminnan kehittäminen sekä Johtamisosaaminen. Täydentävässä osaamisessa valittavana ovat : Matkailupalvelujen tuottaminen ja johtaminen, Ruoka- ja ravintolapalvelujen johtaminen, Hospitality management in international context, Hyvinvointia matkailusta sekä Majoitus- ja tilapalvelujen johtaminen. Voit valita täydentäviin opintoihisi myös XAMK:n (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu) muiden tutkintojen opintoja tai XAMK:ssa yhteisesti tarjottavia opintoja (Digitaalisen tiedon hallinta ja palvelut, Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot ja Venäjä-opinnot).
Mikkelin ammattikorkeakoulun restonomikoulutus on profiloitunut elämyksellisen matkailuliiketoiminnan ja kestävän ravitsemispalveluliiketoiminnan tuottamiseen, johtamiseen ja kehittämiseen. Koulutuksessa korostuu kansainvälisyys, yrittäjyys sekä teknologian ja digitaalisuuden hyödyntäminen omalla alalla.

Tutkintoon johtavan koulutuksen toteutus

Tiiviit työelämäyhteydet ovat keskeinen osa jokaista koulutusta. Opintojen ja työelämän kytkeytyminen voi tapahtua eri tasoilla ja tavoilla. Perinteisten harjoitteluiden ja opinnäytetyön lisäksi voit tehdä erilaisia työelämään kytkeytyviä toimeksiantoja ja kehittämisprojekteja yhdessä oman alasi ja muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Monenlaiset tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet (TKI) tarjoavat sinulle mahdollisuuksia yhdistää opintojasi ja työelämän tarjoamia tehtäviä. Voit myös hyödyntää olemassa olevaa alan työpaikkaasi opinnoissasi (työn opinnollistaminen).
Restonomin tutkinnossa asiakaspalvelu ja sosiaaliset taidot ovat tärkeitä. Siksi opiskeletkin paljon erilaisissa ryhmissä oman sekä muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Yhdessä tekeminen hioo taitojasi ja luonnettasi ja sinusta kehittyy rautainen asiakaspalvelun ammattilainen, joka osaa toimia tiimeissä ja tuottaa palveluja sekä johtaa ja kehittää alaa yhdessä tekemällä.
Opintoihin kuuluu teoriaopintojen lisäksi paljon projekteja, joita toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa.Tavoitteena on, että opit soveltamaan teoriatietoa käytännön tilanteisiin. Työelämän tarpeisiin tehtävistä harjoitustöistä saat entistä parempia valmiuksia työelämässä toimimiseen, sekä työllistymisen kannalta oleellisia verkostoja jo opintojesi aikana. Jos työskentelet opiskeluaikana marata-alalla, voit kytkeä opintosi oman työpaikkasi kehittämiseen. Harjoittelujen ja opinnäytetöiden kautta luot arvokkaita suhteita alan yrityksiin ja muihin verkostoihin.
Restonomikoulutus tarjoaa joustavan tavan opiskella. Lähiopintojen lisäksi käytetään etäopiskelua ja verkko-oppimisympäristöjä. Lähiopintojen määrä riippuu opiskelijan aiemmin hankkimasta osaamisesta ja valinnoista.
Koulutusohjelman opetussuunnitelmatyössä ovat olleet mukana työelämän edustajat, opettajat ja opiskelijat. Opettajat laativat opetussuunnitelman luonnoksen, jota opiskelijat ja työelämä kommentoivat. Kommenttien perusteella suunnitelmaan tehtiin tarvittavat muutokset.

Osaamisen arviointi

Osaamisen arvioinnin tarkoituksena on tukea ja tehdä näkyväksi oppimistasi. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota tietojen, taitojen sekä pätevyyden kehittymiseen. Nämä määritellään eurooppalaisessa ja kansallisessa (EQF ja NQF) viitekehyksessä. EQF:stä ja NQF:stä on olemassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun oma sovellus (AMK –opiskelijan osaamisen arviointikehikko), jota käytetään opintojesi arvioinnissa. Opintojaksot arvioidaan asteikoilla hylätty/1 – 5 tai hyväksytty/täydennettävä. Hyväksytty taso on arvosana 1.
Moduulien tuottama osaaminen arvioidaan laadullisesti. Arviointisi voi tapahtua esimerkiksi itsearviointinasi, vertaisarviointina tai opettajan vetämänä arviointikeskusteluna. Moduulien arvioinnista ei anneta arvosanaa. Moduulien arvioinnin tehtävänä on auttaa sinua hahmottamaan osaamisesi kokonaisvaltaista kehittymistä.

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjauksella edistetään sinun ammatillista kasvuasi kohti työelämän edellyttämää osaamista. Ohjauksella tuetaan sinun onnistumistasi opintojen eri vaiheissa, vahvistetaan opiskelutaitoja ja itseohjautuvuutta. Sinua kannustetaan tekemään vastuullisia ja itsenäisiä päätöksiä omissa opinnoissasi.
Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelmasi rakentuu koulutuksen osaamistavoitteiden ja aikaisemmin hankitun osaamisen pohjalta. Tunnistat ja arvioit oman osaamisesi kehittymistä ja päivität henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaasi vähintään kerran vuodessa tapahtuvissa ohjauskeskusteluissa. Siinä käsitellään urasuunnitelmaasi tukevia valintoja, harjoittelua, opinnäytetyötä ja kansainvälistä opiskelua.
Asioita, joita jo osaat, sinun ei tarvitse enää opiskella. Voit osoittaa ja näyttää jo hankkimasi osaamisen, jolloin voit keskittyä uuden oppimiseen. Aiemmin hankittu osaaminen on arvokasta ja sen voi tehdä näkyväksi tunnistamisprosessin kautta. Osaamisen tunnistamista voit hakea korkeakouluissa tai muissa oppilaitoksissa suoritetuista opinnoista. Muulla tavoin hankittua osaamista, esim. työssä tai vapaa-ajalla, voit osoittaa näyttämällä osaamisesi. Oleellista on, että osaaminen vastaa tutkinnon ja opintojakson tavoitteita. Opintojen aikainen työskentelysi voi tuottaa koulutuksen tavoitteita vastaavaa osaamista. Työssä hankkimaasi osaamista voit opinnollistaa suunnitellusti ja etukäteen sovitusti osaksi tutkintoasi. Työn opinnollistamisessa käytäntö ja teoria kohtaavat.
Opiskeluasi tukee Ammatillisen kasvun opinnot, jossa pohditaan yhdessä ammattiin kasvun keskeisiä teemoja sekä opintojen tavoitteellisuutta ja sujuvuutta. Kasvat ammatillisesti opintojen aikana vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Työelämän toimijoilla on merkityksellinen rooli opintojen osana suoritettavissa työelämäyhteistyöprojekteissa, harjoitteluissa ja opinnäytetyössä.
Opintojen alkuvaiheessa sinua ohjaavat tuutoropiskelijat. Tuutorit ovat vanhempia opiskelijoita, jotka toimivat vertaisohjaajanasi. He perehdyttävät sinut opiskeluympäristöön, opiskelun käytäntöihin sekä Xamkin opiskelijayhteisöön ja opiskelupaikkakuntaasi.
Hyvinvointisi on tärkeä asia meille kaikille. Opintojen aikana sinulla on tukena koko XAMKin henkilökunta. Opiskelijoiden käytettävissä eri kampuksilla ovat opetuksen palvelut ja opiskeluterveydenhuolto. XAMK on viihtyisä, yhteisöllinen ja turvallinen opiskeluyhteisö.

Oppimisympäristöt

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa erinomaiset ja monipuoliset puitteet oppimisellesi. Merkittävä osa oppimisestasi tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. Oppimisympäristöinäsi ovat mm. innovaatio- ja projektiympäristöt (esim. Xinno, Xentre, CampusIT ja Logistiikkaverstas), monipuoliset simulaatioympäristöt, erilaiset opetusravintolat, verkkoympäristöt (eKampus) sekä työelämä ja TKI–hankkeet oppimisympäristöinä. Lisäksi voit toteuttaa oppimistasi myös kahdessa aidossa alueellisessa ympäristössä: metsässä ja merellä.
Ammattikorkeakouluopiskelun luonteen mukaisesti harjoittelu ja työpaikoilla tapahtuva oppiminen on restonomikoulutuksessa keskeistä. Matkailu- ja ravitsemisalan koulutukseen sisältyy 30 op harjoittelua, jota voit suorittaa joustavasti loma-aikoina, viikonloppuisin tai iltaisin. Osan harjoittelusta ja opinnoista voit suorittaa ammattikorkeakoulun kampuksilla erilaisissa oppimisympäristöissä, eri laitosten projekteissa tai harjoittelijana, lisäksi oman alan työelämäkontaktit tarjoavat oppimisympäristöjä ja työelämän kehittämistehtäviä.
Hyviä oppimisympäristöjä kampuksillamme matkailu- ja ravitsemisalan opiskelijoille ovat omat kahvilat ja ravintolat (Kasarmina, Dexi ja Talli Mikkelissä Kasarmin kampuksella ja Junnu Kotkassa Metsolan kampuksella), sekä erilaiset simulaatiotilat, joissa pääset harjoittelemaan erilaisia palvelutilanteita.

Kansainvälisyys

Xamkissa opiskelevilla on hyvät mahdollisuudet kansainvälistyä. Opiskelija voi lähteä opiskeluvaihtoon korkeakouluun, harjoitteluun yritykseen/organisaatioon tai käyttää molemmat mahdollisuudet. Opiskelemaan lähdetään yhdeksi tai kahdeksi lukukaudeksi, yleensä toisena tai kolmantena opiskeluvuotena koulutuksesta riippuen. Kansainvälisin vaihdon tavoitteena on lisätä opiskelijoiden valmiuksia toimia yhä enemmän kansainvälistyneessä työelämässä. Tavoitteena on luoda edellytyksiä opiskelijoiden hyvälle työllistymiselle valmistumisen jälkeen. Opiskelijavaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja edistää opiskelijan ammatillista kasvua ja osaamista. Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa ja itsevarmuutta. Xamkilla on laaja partneriverkosto. Partnereita on yhteensä yli 300 noin 40 maassa. Jokaisesta koulutuksesta on mahdollista hakea vaihtoon.
Kotikansainvälistymistä voi toteuttaa suorittamalla tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. Englanninkielisissä ryhmissä on mukana ulkomaalaisia opiskelijoita. Täysin englanninkielisiä koulutuksia Xamkissa on viisi: AMK-tutkintoon johtavat Business Management, Information Technology, Environmental Engineering, Game Design sekä International Business. Kansainvälinen kesälukukausi, toukokuusta elokuuhun on täysin englanninkielinen. Kotikansainvälistyminen on hyvä vaihtoehto, jos ei ole mahdollisuutta lähteä vaihtoon.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun strategiassa on Venäjä-osaaminen nostettu profiloitumistekijäksi. Se tarkoittaa sitä, että saat kaikissa koulutuksissa mahdollisuuden perehtyä oman alasi Venäjä-osaamiseen ydinosaamisen opinnoissa. Lisäksi voit laajentaa omaa Venäjä-osaamistasi täydentävissä opinnoissa valitsemalla Venäjä-polun opintoja.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kielitarjonnasta voit valita pakollisten kieliopintojen lisäksi vapaasti valittaviksi opinnoiksi saksan, espanjan, ranskan tai venäjän opintojaksoja. Jokaista kieltä voit opiskella 5-15 opintopistettä. Monipuolinen kielitaito antaa hyvät mahdollisuudet kansainväliseen työelämään ja on usein valttikortti työpaikka hakiessasi.
Matkailu- ja ravitsemisalan koulutuksessa opiskelee vaihto- ja kaksoistutkinto-opiskelijoita, joiden kanssa työskentely vahvistaa kansainvälisyysosaamistasi. Myös ulkomaalaiset opettajat ja asiantuntijat tuovat kansainvälistä erityisosaamista opetukseen. Kieli-, kulttuuri- ja englanninkieliset opinnot sekä erilaiset projektit ja tapahtumat edistävät kansainvälisyysosaamista. Osan tutkinnosta voit suorittaa ulkomailla joko opiskellen tai harjoitellen.
Ulkomailla suoritettavat opinnot suunnitellaan yhdessä opiskelijavastaavan ja kansainvälisten asioiden koordinaattorin kanssa ja varmistetaan niiden täysi hyväksilukeminen osaksi tutkintoa.

Laadun arviointi ja kehittäminen

Xamkissa arvostetaan laatua, ja laadun kehittäminen sisältyy koko henkilöstömme ja opiskelijoidemme toimintaan. Parannamme jatkuvasti opetuksen ja ohjauksen laatua, opiskeluympäristöjen kiinnostavuutta ja kehitämme koulutusta.
Kokoamme merkittävän osan kehittämisen pohjana käytettävästä palautetiedosta opiskelijoille, henkilöstölle ja sidosryhmille säännöllisesti tehtävillä kyselyillä. Opiskelijana sinulla on keskeinen rooli Xamkin laadun jatkuvassa kehittämisessä. Opintojesi aikana vastaat useisiin laatukyselyihin. Opintojaksopalautteet sekä opiskelun aikana tehtävät tulokysely ja koulutuksen kehittämiskysely sekä opintojen loppuvaiheessa annettu valmistumisvaiheen palaute ovat osa laatujärjestelmää.
Henkilöstö ja opiskelijat käsittelevät yhdessä laatupalautteita erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, joissa sovitaan uusista toimintatavoista ja keskustellaan aiemmin tehtyjen kehittämistoimien vaikutuksista. Nämä foorumit ovat hyvä kanava tuoda esille opiskelijoiden näkemyksiä toiminnasta ja suunnitelluista toimenpiteistä. Seuraava kaavio kuvaa opintojaksopalautteen polkua.

Lisätietoja laadun arvioinnista ja kehittämisestä saat opiskelijaintra Studentista.